Pytania do zapytania ofertowego- ewaluacja

12 maja 2013

Pytania do zapytania ofertowego- ewaluacja

PYTANIE NR 1:

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy stałego przebywania w biurze Zamawiającego w celu realizacji ewaluacji w okresie maj-listopad?

ODPOWIEDŹ NR 1:

Nie wymagamy stałego przebywania w siedzibie pcpr. Jednak w dużej części (wywiady, ankiety itp.) będzie to konieczne. Jeżeli chodzi o analizę dokumentów to część zawierająca dane osobowe będzie musiała zostać przeprowadzona w naszej siedzibie. Natomiast analiza wzorów dokumentów, regulaminów, procedur itp. może zostać przeprowadzona poza pcpr-em.

PYTANIE NR 2:

Jakie kryterium zostanie przyjęte do oceny doświadczenia oferenta?

ODPOWIEDŹ NR 2

Doświadczenie oferentów zostanie ocenione w dwóch zakresach:

a) ewaluacji projektów POKL

b) doświadczenia w pracy w pomocy społecznej – oznacza prowadzenie ewaluacji ale także świadczeniem innych usług/wykonywanie innej pracy w ramach systemu pomocy społecznej (nie tylko instytucjonalnej). Specyfiką projektu Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest wprowadzanie zmian w funkcjonowanie powiatowych centrów pomocy rodzinie, dlatego też znajomość warunków działania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej umożliwi skuteczniejsze prowadzenie ewaluacji.

Doświadczenie będzie oceniane pod względem zgodności prowadzonych dotyczas badań z profilem projektu oraz ilości i zakresu wykonanych usług/długości współpracy z jednostkami pomocy społecznej. Np. oferent, który przeprowadzał badania w zakresie realizacji projektów poradnictwa specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych w powiatowym centrum pomocy rodzinie zostanie oceniony wyżej niż oferent, który prowadził ewaluację zadowolenia z posiłków wydawanych przez ośrodek pomocy społecznej.