Pytania do zapytania oferotwego- ewaluacja

12 maja 2013

Pytania do zapytania oferotwego- ewaluacja

PYTANIE NR 1:

Kryterium oceny ofert jest m.in. doświadczenie oferenta w zakresie ewaluacji projektów POKL (12,5%); doświadczenie oferenta w pracy w pomocy społecznej (12,5%). Natomiast brak jest transparentnego podziału w jaki sposób będzie punktowane określone doświadczenie. Kiedy Wykonawca uzyska w kryterium „doświadczenie oferenta w zakresie ewaluacji projektów POKL” 12,5%?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1:

Poszczególne elementy oceny nadesłanych ofert będą punktowane w skali 0-5, gdzie oferta o najlepszym „wyniku” otrzyma 5 pkt, najgorszym 1 pkt, a 0 nie spełnienie kryterium. Następnie poszczególne punkty będą „ważone” zgodnie z przedstawionymi wskaźnikami a suma tak przeliczonych punktów zdecyduje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Np. Oferta została oceniona:

Cena – 2 pkt x 75% = 1,5 pkt

Doświadczenie w ewaluacji – 3 pkt x 12,5% = 0,375 pkt

Doświadczenie w pomocy społecznej – 5 pkt – x 12,5% = 0,625 pkt

Suma łączna danej oferty = 2,5 pkt

Przy czym nie spełnienie któregoś z kryteriów przynajmniej na poziomie minimalnym (1 pkt) oznaczać będzie odrzucenie oferty.