Program student II

31 stycznia 2012

Program student II

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował

o możliwości skorzystania z programu „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”.

Adresowany jest on do osób z orzeczonym znacznym, umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), oraz lekkim stopniem –

na zasadach określonych w programie. W ramach tego zadania wnioskodawcy mogą ubiegać się o pomoc finansową na pokrycie kosztów nauki: opłaty za naukę (czesne), dodatek na pokrycie kosztów kształcenia. Wypełnione wnioski należy składać w terminie do dnia 29 lutego br. w Oddziale PFRON właściwym terytorialnie dla siedziby szkoły.

Więcej informacji można uzyskać w Oddziale PFRON w Toruniu pod nr (056)6555128,

na stronie www.pfron.org.pl. Wnioski dostępne są również w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi mieszczącym się na ul. Pocztowej 7, tel. 052 5592018.