„PROGRAM 500 plus” (dla rodzin zastępczych)

31 marca 2016

„PROGRAM 500 plus” (dla rodzin zastępczych)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, art. 46 wprowadzono zmianę w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dodając w art. 80 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu którego „Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia, o którym mowa w ust. 1 na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”.” Dodatek wychowawczy przysługuje w kwocie 500 zł miesięcznie, prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy czyli od 1 kwietnia 2016.

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, pokój nr 11, w godzinach pracy PCPR tj. poniedziałek w godzinach od 7:30 do 16:30, wtorek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do 14:30 od dnia 01 kwietnia 2016 r.

Dodatek ten przysługuje na każde dziecko bez względu na kryterium dochodowe, nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu 18 roku życia.