Powiat Tucholski przystąpił do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

20 sierpnia 2012

Powiat Tucholski przystąpił do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Termin składania wniosków do 30 września 2012r. przez osoby niepełnosprawne, mieszkańców powiatu tucholskiego (posiadających orzeczenie o niepełnosprawności) mogą składać wnioski wraz z uzasadnieniem na dofinansowanie w wymienionych obszarach:

a) likwidacja lub ograniczenie bariery transportowej (obszary: A i E),

obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

b) przygotowanie beneficjentów pomocy z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego (obszary: B1-B4),

obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,

obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,

obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich.

c) likwidacja lub ograniczenie bariery w poruszaniu się, umożliwiające uczestnictwo beneficjentów pomocy w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej aktywności (obszary: C i D),

obszar C – pomoc w zakupie wózka o napędzie elektrycznym,

obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

d) umożliwianie beneficjentom pomocy pełnienia różnych ról społecznych poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie (obszar E i F).

obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Jego adresatami będą osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku bądź narządu ruchu ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby niewidome i słabowidzące będące w wieku aktywności zawodowej (kobiety 18-60 lat, mężczyźni 18-65 lat) oraz dzieci poniżej 18 roku życia będą mogły skorzystać z dofinansowania do zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń lektorskich, sprzętu brajlowskiego, zakupu elektrycznego wózka inwalidzkiego, odpowiedniego wyposażenia samochodu dla osób z uszkodzonym narządem ruchu, a także kursu na prawo jazdy kat. B.

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

Informacje oraz wnioski można pobrać ze strony internetowej www.bippowiat.tuchola.pl/ i składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie mieszczącym się przy ul. Pocztowej 7, Tuchola, tel. 052 559-19-96 lub 052 559-20-18.