Pomoc PFRON dla samorządów powiatowych w związku z epidemią koronawirusa

06 kwietnia 2020

Pomoc PFRON dla samorządów powiatowych w związku z epidemią koronawirusa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu IV tego programu wprowadzona została możliwość udzielania pomocy finansowej samorządom powiatowym, które w związku z wystąpieniem sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Pomoc ta udzielana jest w formie refundacji części wydatków poniesionych przez samorządy powiatowe.

Wnioski

Wnioski o przyznanie refundacji w ramach Modułu IV programu składane i rozpatrywane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu powiatowego. (wniosek jest do pobrania na stronie Funduszu)

Wnioski składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 15 września 2020 roku. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco. Decyzję w sprawie przyznania refundacji podejmują Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Oddziale PFRON na podstawie zweryfikowanego wniosku.

Wysokość pomocy

Maksymalna wysokość pomocy finansowej udzielonej Wnioskodawcy ze środków PFRON wynosi 50% poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków, z tym że nie więcej niż do wysokości 100 000 zł.

Dopuszczalne jest złożenie kilku wniosków przez samorząd powiatowy, z zastrzeżeniem że łączna wysokość pomocy ze środków PFRON dla powiatu nie przekroczy określonych powyżej warunków.

Refundacji podlegają również wydatki poniesione przez samorząd powiatowy w związku z powierzeniem realizacji zadań w trybie art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym lub zleceniem realizacji zadań w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Refundacji nie podlegają wydatki, które zostały:

  1. sfinansowane ze środków PFRON, w tym przekazanych wg algorytmu lub w ramach programów PFRON;
  2. sfinansowane z innych (niż PFRON) środków publicznych, np. z dotacji celowych z budżetu państwa na szczególne formy udzielenia pomocy dla lokalnej społeczności (na podstawie art. 21b ustawy o zarządzaniu kryzysowym).

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie” .