Ogłoszenie o naborze partnera do projektu „Czekamy na Ciebie- wyjdź z domu”

01 czerwca 2010

Ogłoszenie o naborze partnera do projektu „Czekamy na Ciebie- wyjdź z domu”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, przygotowując wniosek o dofinansowanie

z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa

i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” na podstawie art. 28a ust. 4 pkt

1 ustawy z dnia 06.12.2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. tekst jednolity 2009r. Nr 84 poz. 712 ze zm.)

ogłasza otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie!”, planowany termin rozpoczęcia projektu grudzień 2010, zakończenia grudzień 2011. Projekt realizowany będzie na terenie Powiatu Tucholskiego.

1. Celem ogólnym naszego projektu jest: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, mieszkańców powiatu tucholskiego w wieku 18 – 60 lat poprzez podniesienie umiejętności społecznych i zawodowych.

2. Zakres projektu:

W ramach projektu przewiduje się przede wszystkim organizację:

a. konferencji dotyczących niepełnosprawności;

b. szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych,

c. konkursów i wystaw promujących twórczość osób niepełnosprawnych

d. spotkań i wyjazdów integracyjnych,

e. spotkań z przedstawicielami zakładów pracy oraz organizacji pozarządowych,

f. poradnictwa psychologicznego i zawodowego,

3. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:

a. charakterystykę podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, doświadczenia, zasobów kadrowych, możliwości techniczno – organizacyjnych oraz doświadczeniem w realizacji podobnych przedsięwzięć;

b. przedstawienie rodzaju i wysokość swoich kosztów ponoszonych w projekcie wraz

z uzasadnieniem;

c. przedstawienie zasad i narzędzi autoewaluacji projektu.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

a. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty stwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących

b. pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych ani wobec innych podmiotów

c. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (zgodnie z art.45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r, o rachunkowości – Dz. U. 2002r. Nr 76, poz. 694) w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności

d. aktualny statut podmiotu,

e. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego)

f. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i przygotowanie fachowe osób odpowiedzialnych za realizację działań projektowych w zakresie przewidzianych w niniejszej informacji,

g. wykaz opracowanych przez podmiot studiów wykonalności w zakresie pozyskiwania środków strukturalnych potwierdzone ewentualnymi referencjami/podziękowaniami

h. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

5. Kryteria wyboru partnerów:

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

a. zgodność działania potencjalnego partnera z działaniami przewidzianymi w projekcie,

b. oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu,

c. kompleksowość i komplementarność działań wobec klientów,

d. doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

e. współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu,

Partner, który spełni kryteria przewidziane w niniejszej informacji o naborze partnerów, zostanie zaproszony do negocjacji w celu doprecyzowania zadań i ich podziału, sposobu zarządzania partnerstwem oraz innych kwestii niezbędnych do podpisania umowy partnerstwa.

Termin składania ofert: 19 lipca 2010 roku do godz. 12.00

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór partnera na realizację projektu pt„Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie!”

Oferty należy przesłać na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Pocztowa 7

89-500 Tuchola

lub złożyć osobiście w/w miejscu:

– sekretariat – parter, pok. 010. , w godz. 7.30-15.30

Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data wpływu do Urzędu.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi: do 19 lipca 2010r.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

a. wyboru jednego partnera do realizacji projektu „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie!”

b. zmiany zakresu działań przewidzianych dla partnera projektu, z chwilą jego dofinansowania

c. negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań (z wyłączeniem opracowania Studium Wykonalności projektu) przewidzianych dla partnera projektu

d. unieważnienia naboru bez podawania przyczyny

e. ostateczną decyzję w sprawie wyboru partnera projektu podejmuje Kierownik PCPR

Podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tucholi http://www.bippowiat.tuchola.pl/, na stronie internetowej www.pcpr.tuchola.pl oraz w gazecie lokalnej.