INFORMACJA DOT. KORZYSTANIA Z SYSTEMU OBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON

06 marca 2019

INFORMACJA DOT. KORZYSTANIA Z SYSTEMU OBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON

SKRÓCONA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYSTEMU OBSŁUGI WSPARCIA FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PFRON

1.    Zakładanie konta na platformie SOW.

1)      Należy wejść na stronę https://sow.pfron.org.pl/

2)      Należy wybrać opcję „Nie posiadam konta. Zarejestruj się.”

3)      Dalej należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie SOW.

2.    Składanie wniosków do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II.

1)      Po zalogowaniu się do systemu należy z menu po lewej stronie wybrać „Wnioski”, dalej „Nowy wniosek” lub wybrać taką opcję na stronie głównej.

2)      Po wybraniu wniosku należy określić miejsce składnia wniosku, tj. województwo kujawsko-pomorskie, powiat tucholski.

3)      Dalej należy wybrać czy wniosek składany jest w swoim imieniu czy w imieniu podopiecznego.

4)      Kolejnym krokiem jest wybór programu „Aktywny samorząd”

5)      Na kolejnej stronie należy wybrać nowy wniosek przy nazwie „Modułu II”.

6)      W kolejnym etapie należy uzupełnić wszystkie pola dotyczące wniosku oznaczone * (pola wymagane) oraz pozostałe pola, jeżeli dotyczą przedmiotu wniosku. Po wypełnieniu wszystkich pól należy kliknąć u dołu strony przycisk „Zapisz”  lub „Sprawdź i zapisz”.

7)      Kolejne części wniosku należy wybierać z menu znajdującego się po lewej części strony (kolejno są to: Dane wnioskodawcy, Niepełnosprawność, Aktywność zawodowa, Korzystanie ze środków PFRON, Informacje dodatkowe, Przedmiot wniosku, Informacje uzupełniające i Załączniki).

8)      W przypadku wypełniania zakładki Przedmiot wniosku – Specyfikacja przedmiotu dofinansowania należy wybrać przycisk „Dodaj nową formę kształcenia” (osobno dla każdego z kierunków, na których wnioskodawca pobiera naukę we wnioskowanym semestrze).

UWAGA! Należy pamiętać, że wysokość przyznanego dofinansowania nie może być wyższa niż kwota wnioskowana. W przypadku wpisywania wnioskowanej kwoty dodatku na pokrycie kosztów kształcenia należ pamiętać o możliwości zwiększenia z tytułów nie uwzględnionych w tabeli tj.:

– w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

– w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

– w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;

– w przypadkach które określi realizator;

    Informacje na temat wysokości dodatku znajdują się na stronie www.pcprtuchola.pl

9)      W zakładce załączniki znajduje się lista dokumentów, które należy dołączyć do wniosku oraz wzory załączników (formularze w formie edytowalnej znajdują się na stronie PCPR). Należy je pobrać, wypełnić i załączyć w formie skanu do wniosku (w formacie PDF lub JPG; nie ma możliwości załączenia plików tekstowych). W przypadku osób nie dysponujących skanerem umożliwiamy skorzystanie z urządzenia w siedzibie PCPR.  

10)  Po wypełnieniu wszystkich części wniosku, ich zapisaniu i sprawdzeniu oraz dołączeniu wszystkich wymaganych załączników, wniosek można przesłać do PCPR. W tym celu należy wybrać przycisk u dołu strony. Na tym etapie pojawi się okno wyboru metody podpisu wniosku (podpis elektroniczny lub Profil Zaufany), w celu podpisania wniosku należy postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie. Wszystkie dalsze informacje na temat sposobu rozpatrzenia wniosku przekazywane będą w formie elektronicznej i dostępne po zalogowaniu się na swój profil na portalu SOW.

 

·         Informacje sposobie zakładania profilu zaufanego dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

·         Szczegółowe informacje nt. systemu SOW dostępne są pod adresem https://portal-sow.pfron.org.pl

·         W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt osobisty w siedzibie PCPR w Tucholi, telefoniczny pod numerem 052 559 20 10 lub mailowy pcprtuchola@wp.pl