Projekt „Fajnie być razem”

Powiat Tucholski zaprasza do udziału w projekcie pt.

„Fajnie być razem”.

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu tucholskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 9-14 lat, poprzez utworzenie klubu młodzieżowego, w okresie  od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. W ramach działań klubu rekomendowana będzie realizacja kompetencji w zakresie przedsiębiorczości i świadomości ekspresji kulturalnej. Zakłada się wsparcie procesu edukacyjnego poprzez pomoc w nauce, w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych,wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem, kształtowanie ról społecznych,
zwiększenie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań.
Ważnym elementem będzie rozwój talentów w formie spędzania czasu wolnego.

Oferujemy m.in. wyjazdy edukacyjno-krajoznawcze, warsztaty kulinarne, edukacyjne, animacyjne, zajęcia sportowe z trenerem kalisteniki, korepetycje.

Opiekunów prawnych dzieci zainteresowanych udziałem w projekcie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul.Kościuszki 16, 

Kontakt telefoniczny: 052 559 20 18 lub 52 559 20 11

Rekrutacja trwa od 02.01.2020 r. do 30.01.2020 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt realizowany w ramach LSR „Dekel do borowiackie grapy”

Partnerstwa Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie.

Dofinansowanie projektu w postaci grantu z UE: 47.379,98 zł

Całkowita wartość projektu: 49.936,74 zł.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN KLUBU

REGULAMIN REKRUTACJI

 

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zawieszeniu części działań projektu okres realizacji został wydłużony :  do  31.07.2021 r.