Centrum Animacji Lokalnej w Tucholi

02 maja 2012

Centrum Animacji Lokalnej w Tucholi

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Poznaj siebie 3” realizowany przez Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania projektu będą realizowane m.in. w 9 Centrach Animacji Lokalnej zorganizowanych przy Kołach Powiatowych PZN O K-P m.in. w Tucholi.

W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które spełniają następujące warunki:

– w przypadku osób uczestniczących w Kursie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – są osobami zarejestrowanymi w urzędzie pracy jako bezrobotne;

– w przypadku osób korzystających z pozostałych form wsparcia – są osobami posiadającymi aktualne orzeczenie o niepełnosprawności narządu wzroku;

– są osobami nieaktywnymi zawodowo, zagrożonymi wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.,

– są w wieku aktywności zawodowej 15 – 64.

– zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, gminy województwa kujawsko-pomorskiego, w których liczba osób korzystających z pomocy społecznej jest wyższa niż średnia dla województwa kujawsko-pomorskiego (poniższa tabela zawiera spis gmin).

Kontakt:

CAL Tuchola

Plac Zamkowy 1, 89-500 Tuchola,

Animatorka: Elżbieta Kotras

Kontakt: 515 231 026, e-mail: tuchola@poznajsiebie.org.pl

Dyżury CAL:

– Poniedziałki: 9.00-15.00

– Wtorki: 9.00 – 15.00

Więcej informacji na stronie www.poznajsiebie.org.pl