Rodziny zastępcze

Dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej powiat zapewnia opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej.

Do rodzin zastępczych trafiają dzieci:

 •  z placówek opiekuńczo – wychowawczych;
 • z rodzin niewydolnych wychowawczo i niezaradnych życiowo; 
 • z rodzin dotkniętych zjawiskiem patologii społecznej (np. zespół uzależnień od alkoholu rodzica/rodziców biologicznych); 
 • których rodzice są chorzy psychicznie lub weszli w konflikt z prawem; 
 • sieroty naturalne; 

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki
i wychowania przez rodziców. Sprawowana jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej.

Piecza zastępcza zapewnia:

 •  pracę z rodziną, która umożliwia powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe, dąży do przysposobienia dziecka;
 • przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia;
 • przygotowanie do pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki;
 • nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami;
 • zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno- rekreacyjnych

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.
W przypadku pilnej konieczności, na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka, możliwe jest umieszczenie dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie umowy zawartej między rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka a starostą właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej rodziny lub miejsce prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

Przepisy prawne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie rodzin zastępczych pracuje według następujących aktów prawnych:      

 

Rodzinna piecza zastępcza

Na podstawie artykułu 39 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 • rodzina zastępcza spokrewniona tzn. tworzona przez dziadków lub rodzeństwo dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;
 • rodzina zastępcza niezawodowa tzn. tworzona przez osoby inne niż dziadkowie lub rodzeństwo dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;
 • rodzina zastępcza zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
 • rodzinny dom dziecka.

 

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, tj:

 • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
 • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 • zapewniają kształcenie, wyrównanie braków rozwojowych i szkolnych;
 • zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
 • zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
 • umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

 Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzona osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego

Rodziną zastępczą niezawodową lub zawodową oraz prowadzenie nie może być osoba, która były skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora pieczy zastępczej.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

 • 660 zł miesięcznie- w przypadku dziecka umieszczonego w spokrewnionej rodzinie zastępczej;
 • 1000 zł miesięcznie- w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. z 2018 r. poz. 326). Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2017 r., poz. 697 z późn zm.) zwanej dalej ”ustawą”, ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2018 r. wysokość kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych ulega zmianie:

1) art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy – wynosi nie mniej niż 694 zł;

2) art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy – wynosi nie mniej niż 1052 zł;

3) art. 81 ust. 1 ustawy – wynosi nie mniej niż 211 zł;

4) art. 81 ust. 2 ustawy – wynosi nie mniej niż 211 zł.

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż 2000 zł miesięcznie .

Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2600 zł miesięcznie.

Świadczenia pieniężne dla wychowanków pieczy zastępczej usamodzielnionych po 1 stycznia 2012 r.

Pomoc osobom pełnoletnim, opuszczającym rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.

Osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną jest objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem. Usamodzielnianym wychowankom udziela się pomocy:

 • pieniężnej na kontynuowanie nauki,
 • pieniężnej na usamodzielnienie,
 • na zagospodarowanie,
 • w uzyskaniu zatrudnienia,
 • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie przysługuje osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat
(w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną) lub przez okres co najmniej 1 roku (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną).

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, w wysokości nie mniej niż 500 zł miesięcznie, przysługuje osobom usamodzielnianym, jeżeli kontynuują naukę w szkole, uczelni, zakładzie kształcenia nauczycieli, na kursach lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Pomoc jest przyznawana na czas nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie jest przyznawana na zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej osoby usamodzielnianej. Przysługuje usamodzielnianym wychowankom, których dochód nie przekracza 1.200 zł. Wysokość jednorazowego świadczenia z tytułu usamodzielnienia uzależniona jest od formy opieki zastępczej, z której wychowanek korzystał, oraz od długości okresu przebywania dziecka poza rodziną w danej formie opieki zastępczej.
– W przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza rodzinę spokrewnioną z dzieckiem, kwota pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wynosi 3.300 zł.

W przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – wychowawczą, wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

 • 6.600 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
 • 3.300 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
 • 1.650 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 1 roku do 2 lat.

Pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana jednorazowo, w szczególności na materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu, wyposażenia mieszkania, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny lub mogący służyć do podjęcia zatrudnienia. Przysługuje usamodzielnianym wychowankom, których dochód nie przekracza 1.200 zł, w wysokości nie niższej niż 1.500 zł (3.000 zł – w przypadku pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności).

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. z 2018 r. poz. 326). Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2017 r., poz. 697 z późn zm.) zwanej dalej ”ustawą”, ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2018 r. wysokość kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych ulega zmianie:

1) art. 146 ust. 2 ustawy – wynosi nie mniej niż 526 zł;

2) art. 149 ust. 1 pkt 1 ustawy – wynosi nie mniej niż 3470 zł;

3) art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – wynosi nie mniej niż 6939 zł;

4) art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy – wynosi nie mniej niż 3470 zł;

5) art. 149 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – wynosi nie mniej niż 1735 zł;

6) art. 150 ust. 1 ustawy – wynosi nie mniej niż 1577 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi nie mniej niż 3154 zł.

Świadczenia pieniężne dla wychowanków pieczy zastępczej usamodzielnionych przed 1 stycznia 2012 r. ( na zasadach ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).

Osoba usamodzielniana zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie
i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą:

 • pieniężną na usamodzielnienie;
 • pieniężną na kontynuowanie nauki;
 • w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym;
 • w uzyskaniu zatrudnienia;
 • na zagospodarowanie – w formie rzeczowej;

Prawo do pomocy ma osoba, która w danej formie opieki przebywała co najmniej rok.

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej (przyznawana w powiecie osiedlenia się wychowanka).

Pomoc ta wynosi do 300% podstawy. Jest ona równa tej kwocie w przypadku usamodzielnianych wychowanków niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki.

Pomoc ta przyznawana na dany rok nauki w wysokości 30% podstawy miesięcznie – obecnie 494,10 zł może być świadczona w sytuacji kontynuowania nauki na poziomie gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

 

Ogłoszenie

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
W TUCHOLI POSZUKUJE KANDYDATÓW
NA RODZINY ZASTĘPCZE.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO NASZEJ JEDNOSTKI:

PCPR UL. POCZTOWA 7

89-500 TUCHOLA

TEL. (052) 559 20 18

 

Zostań przyjacielem rodziny zastępczej

 

ZOSTAŃ PRZYJACIELEM RODZINY ZASTĘPCZEJ

Zostań wolontariuszem rodzinnej pieczy zastępczej!

Jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukujemy wolontariuszy, którzy:

 •   ukończyli 15 lat,
 •   chcą pomagać innym w odrabianiu lekcji, w pracach domowych, zakupach,
 •   są wrażliwi na problemy innych ludzi,
 •   dysponują czasem w różnych porach dnia.

Uczestnictwo w wolontariacie daje Ci szansę wykazania się w różnych obszarach życia rodzinnego. Powiedz nam co potrafisz, a my przybliżymy Ci specyfikę działania w obszarze rodzinnej pieczy zastępczej. Jako wolontariusz będziesz miał opiekuna, który pomoże Ci w sprawach organizacyjnych. Na zakończenie współpracy otrzymasz  zaświadczenie potwierdzające udział w wolontariacie.

 Szczegółowe informacje o zasadach programu:

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
tel. 052 559 20 18

pcprtuchola@wp.pl