Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności- wizyta studyjna

10 listopada 2012

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności- wizyta studyjna

Zamawiający
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89 – 500 Tuchola
Tytuł projektu: Projekt: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy
i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie wizyty studyjnej na terenie powiatu koszalińskiego dla 15 osób dorosłych.
Opis zamówienia: Zorganizowanie 2 dniowego wyjazdu oraz przeprowadzenie wizyty studyjnej na terenie powiatu koszalińskiego w jednostkach pomocy społecznej dla 15 osób dorosłych.
Harmonogram spotkań ustali Zamawiający kontaktując się z jednostkami pomocy społecznej.
W ramach realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
1. Zapewnienia dojazdu (z Tucholi), przejazdów na miejscu podczas 2 dni oraz przejazdu z powrotem (do Tucholi).
2. Pokrycia wszystkich wymaganych opłat parkingowych
i drogowych.
3. Ubezpieczenia NW uczestników.
4. Zapewnienia obsługi kompetentnego pilota podczas całego wyjazdu.
5. Zorganizowania bazy noclegowo – wyżywieniowej dla 15 uczestników, pilota i kierowcy tj.:
A) Jednego noclegu w hotelu co najmniej 3 gwiazdkowym, w pokojach 1 i 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym wg załączonej listy uczestników, która zostanie przekazana podczas podpisywania umowy;
B) Wyżywienia podczas całej wizyty studyjnej składającego się z 1 śniadania, 2 obiadów z 2 dań i deseru, serwis kawowy w jednym z ośrodków oraz 1 kolacji;
C)Zorganizowania wieczoru integracyjnego z poczęstunkiem.
Oferta powinna zawierać:
1. Ofertę cenową brutto zamówienia przypadającego na jednego uczestnika.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej.
3. Koncesję do wykonywania transportu drogowego
i przewozu osób.
4. Oświadczenie, że Wykonawca dysponuje sprawnym technicznie pojazdem a w przypadku awarii Wykonawca dysponuje pojazdem zastępczym, który podstawi niezwłocznie po awarii pojazdu.
5. Wykazanie doświadczenia w realizacji kompleksowych wyjazdów.
Termin realizacji: W terminie od 6 do 8 grudnia 2012 r.
Forma płatności: Przelew na podane konto bankowe
Kryteria oceny ofert:
– Standard usługi – 20%;
– Warunki lokalowe – 30%;
– Cena brutto za wykonanie całości usługi – 50% .
Sposób realizacji: Jednorazowo
Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 23.11.2012 r.
Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną): Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89 – 500 Tuchola
tel/fax (052) 559 20 18
telefon komórkowy: 600 934 507
e-mali: pcprtuchola@wp.pl
(z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”
Odpowiedź na zapytanie ofertowe: WIZYTA STUDYJNA
Uwagi: Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.