Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności- obługa prawna

18 sierpnia 2012

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności- obługa prawna

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Projekt: Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia: Obsługa prawna

Opis zamówienia:

1. Obsługa prawna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi oraz partnerów projektu (stowarzyszeń).

2. Świadczenie obsługi prawnej w siedzibie Zamawiającego.

3. Świadczenie usług z zakresu głównie: prawa pracy, prawa cywilnego, prawa wspólnotowego, administracji.

4. Dysponowanie minimum jedną osobą z tytułem radcy prawnego.

5. Świadczenie usługi przez 18h w miesiącu.

Termin realizacji: wrzesień 2012 – listopad 2013

Forma płatności: Przelew na podane konto bankowe

Kryteria oceny ofert:

– Cena (50%);

– Doświadczenie w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego (50%);

Sposób realizacji: Przez cały okres trwania projektu

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

29.08.2012 r.

Sposób składania oferty (osobiście lub drogą pocztową; w zamkniętej kopercie)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola, (z dopiskiem) Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: obsługa prawna

Dodatkowe informacje

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 600 934 507

e-mali: pcprtuchola@wp.pl

Inne: Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w celu pobrania załączników do zapytania ofertowego.