Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- szkolenie

30 kwietnia 2013

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- szkolenie

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu

Projekt: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ PT. „METODY OGRANICZAJĄCE AGRESJĘ I ZABURZENIA EMOCJONALNE U DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ”

Opis zamówienia:

– Przeprowadzenie szkolenia na temat metod ograniczających agresję i zaburzenia emocjonalne u dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną;

– Szkolenie dla 20-25 osób;

– Zamawiajacy zapewnia salę szkoleniową z wyposażeniem;

– Szkolenie w Tucholi;

– Wykonawca zostaje zobowiązany do: zapewnienia materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników, zaświadczeń o udziale w szkoleniu ologowanych zgodnie z wymaganiami zamawiającego, kompetentnego wykładowcy;

– Szkolenie jednodniowe w wymiarze 5 godzin.

Termin realizacji:

maj 2013 r.

Forma płatności: Przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert

– Cena brutto 50%

– Doświadczenie oferenta oraz wykładowcy 25%

– Proponowany program 25%

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 10.05.2013 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 696 612 376

e-mali: pcprtuchola@wp.pl

(z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: szkolenie nr 3

Inne:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uwagi:

Oferent zobowiązany jest załączyć:

– Dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce;

– CV osoby prowadzącej szkolenie;

– Proponowany program szkolenia;

– Ofertę cenową brutto za całość szkolenia złożoną na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego (w celu pobrania załącznika prosimy o kontakt telefoniczny z zamawiającym).