Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- szkolenie

21 października 2013

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- szkolenie

Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

 ul. Pocztowa 7

 89 – 500 Tuchola

 Tytuł projektu: Projekt: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Przedmiot zamówienia: SZKOLENIE NT. PRAWNYCH ASPEKTÓW FUNKCJONOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 Opis zamówienia:

 -Przeprowadzenie szkolenia na temat praktycznych aspektów prawnych funkcjonowania organizacji pozarządowych;

 -Szkolenie dla 25 osób;

 -Zamawiający zapewnia salę szkoleniową z wyposażeniem;

 -Szkolenie w Tucholi;

 -Wykonawca zostaje zobowiązany do: zapewnienia materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników, zaświadczeń o udziale w szkoleniu ologowanych zgodnie z wymaganiami zamawiającego, kompetentnego wykładowcy;

 -Szkolenie jednodniowe (około 6 godzin).

 Termin realizacji: lipiec/sierpień 2013 r.

 Forma płatności: Przelew na podane konto bankowe

 Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

 Kryteria oceny ofert:

 Cena brutto 50%

 Doświadczenie oferenta oraz wykładowcy 25%

 Proponowany program 25%

 Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 23.07.2013 r.

 Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

 ul. Pocztowa 7

 89 – 500 Tuchola

 tel/fax (052) 559 20 18

 telefon komórkowy: 696 612 376

 e-mali: pcprtuchola@wp.pl

 (z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

 Odpowiedź na zapytanie ofertowe: SZKOLENIE NR 6

 Inne

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 Uwagi:

 Oferent zobowiązany jest załączyć:

 -Dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce;

 -CV osoby prowadzącej szkolenie;

 -Proponowany program szkolenia;

 -Ofertę cenową brutto za całość szkolenia złożoną na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego (w celu pobrania załącznika prosimy o kontakt telefoniczny

 z zamawiającym).