Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności – szkolenie 16

17 listopada 2013

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności – szkolenie 16

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

 89 – 500 Tuchola

 Tytuł projektu

 Projekt: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna

 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 Przedmiot zamówienia

WSPIERANIE DZIECI I RODZIN W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Opis zamówienia

1. Przeprowadzenie szkolenia na temat metod, sposobów wsparcia dzieci i rodzin w sytuacjach kryzysowych, problemowych;

2. Szkolenie dla około 20 osób;

3. Zamawiający zapewnia salę szkoleniową z wyposażeniem;

4. Szkolenie w Tucholi;

5. Wykonawca zostaje zobowiązany do: zapewnienia materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników oraz zaświadczeń o udziale w szkoleniu ologowanych zgodnie z wymaganiami zamawiającego;

6. Wykonawca zostaje zobowiązany do zapewnienia kompetentnego wykładowcy;

7. Szkolenie 1-dniowe (około 4-5 godzin zegarowych).

Termin realizacji

Listopad 2013 r.

Forma płatności

Przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert

Cena brutto 50%

Doświadczenie oferenta oraz wykładowcy 25%

Proponowany program 25%

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe

04.11.2013 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 696 612 376

e-mali: pcprtuchola@wp.pl

(z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

 Odpowiedź na zapytanie ofertowe: SZKOLENIE NR 16

 Inne

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 Uwagi

 Oferent zobowiązany jest załączyć:

 1. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce;

 2. CV osoby prowadzącej szkolenie;

 3. Proponowany program szkolenia;

 4. Ofertę cenową brutto za całość szkolenia złożoną na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego (w celu pobrania załącznika prosimy o kontakt telefoniczny z zamawiającym).