Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- Superwizja dla pracowników socjalnych

12 marca 2013

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności- Superwizja dla pracowników socjalnych

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel/fax (052) 559 20 18

telefon komórkowy: 696 612 376

Tytuł projektu:

Projekt: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia: ŚWIADCZENIE SUPERWIZJI GRUPOWEJ DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH

Opis zamówienia

– Superwizja grupowa (2 grupy liczące 6-10 osób) dla pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu tucholskiego

– Superwizja w wymiarze 8 h miesięcznie (2 x 4h);

– Superwizja przeprowadzana w Tucholi lub innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminach wskazanych przez Zamawiającego;

– Superwizja przeprowadzona minimum 2 razy w miesiącu (łącznie 16 sesj);

– Zamawiający zapewnia sprzęt oraz pomieszczenie niezbędne do przeprowadzania superwizji;

Termin realizacji:

kwiecień – listopad 2013 r.

Forma płatności: Przelew na podany rachunek bankowy

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy

Kryteria oceny ofert

– Cena brutto za godzinę superwizjii 50% (cena brutto zawiera wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu umowy np. koszty dojazdu i noclegu superwizora, przygotowania materiałów szkoleniowych).

– Doświadczenie i kwalifikacje superwizora oraz doświadcznie oferenta, w zakresie przeprowadzania superwizjii (w systucji gdy oferent nie jest osobą fizyczną) – 25%

– Atrakcyjność oferty (np. różnorodność metod przeprowadzenia superwizjii) – 25%.

Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe:

25.03.2013 r.

Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

Drogą pocztową lub osobiście na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Odpowiedź na zapytanie ofertowe: superwizja dla pracowników socjalnych

Pocztą elektroniczą na adres: pcprtuchola@wp.pl

(z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Odpowiedź na zapytanie ofertowe: superwizja dla pracowników socjalnych

Inne:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uwagi:

Oferent zobowiązany jest załączyć:

– dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu superwizji;

– CV osoby/osób prowadzącej superwizję;

– ofertę cenową brutto za godzinę superwizji złożoną na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego (w celu pobrania załącznika prosimy o kontakt telefoniczny z zamawiającym);

– opis propozycji przeprowadzania zajęć.