Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności – doradztwo zawodowe

28 marca 2014

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności – doradztwo zawodowe

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89 – 500 Tuchola 

Tytuł projektu

 Projekt: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”
Priorytet VII, Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.2
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie

 Przedmiot zamówienia

 Doradztwo zawodowe

 Opis zamówienia

 • Indywidualne doradztwo zawodowe dla grupy 17 Beneficjentów Ostatecznych projektu, w tym 13 osób niepełnosprawnych;
 • Wymiar godzinowy doradztwa zawodowego = 3 spotkania po 1 godzinie zegarowej (60 minut) z każdym z Beneficjentów;
 • Liczba godzin doradztwa zawodowego: 17 Beneficjentów x 3 h = 51 godzin zegarowych;
 • Spotkania odbywać się będą w Tucholi w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego;
 • Minimalny zakres doradztwa zawodowego powinien obejmować następujące zagadnienia:
  • a) diagnoza zasobów Beneficjenta w kontekście poszukiwania pracy na rynku lokalnym (z uwzględnieniem diagnozy zawodów deficytowych nadwyżkowych)
  • b) przygotowanie dokumentów aplikacyjnych;
  • c) sposoby poszukiwania pracy;
  • d) dobór kursu zawodowego realizowanego w projekcie do potrzeb i umiejętności Beneficjenta oraz potrzeb rynku pracy;
  • e) sporządzenie Indywidualnego Planu Działania;
  • – Zamawiający zapewnia pomieszczenie z dostępem do internetu na potrzeby przeprowadzenia doradztwa;

 Termin realizacji

kwiecień – maj 2014 r. (szczegółowy harmonogram doradztwa zostanie ustalony przed podpisaniem umowy)

 Forma płatności

 Przelew na podane konto bankowe

 Koszty dostawy (jeżeli dotyczy) – Nie dotyczy

 Kryteria oceny ofert

Cena brutto 80%
Doświadczenie oferenta 20%

 Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 10.04.2014 r.

 Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
ul. Pocztowa 7
89 – 500 Tuchola

 tel/fax (052) 559 20 18
telefon komórkowy: 696 612 376
e-mali: pcprtuchola@wp.pl

 (z dopiskiem) „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”.
Odpowiedź na zapytanie ofertowe: Doradztwo zawodowe

 Inne

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 Uwagi

 Oferent zobowiązany jest załączyć:

 •  – Dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu doradztwa zawodowego;
 •  – CV doradcy;
 •  – Ofertę cenową brutto za całość doradztwa.