Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności

15 czerwca 2011

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POKL 7.1.2/11

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

bDziałanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: – usługa cateringowa dla 32 osób

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Usługa cateringowa: zestaw obiadowy dla 2 grup każda po 16 osób.

Termin realizacji:

od VII.2011 r. do IX.2011 r.

Forma płatności:

Przelew na wskazane w umowie konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. atrakcyjność oferty,

2. cena ofertowa.

Sposób realizacji: Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty:

do 05.07.2011 r. do godz. 15.30

Sposób składania oferty (na adres

mailowy, pocztą lub osobiście): Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola, tel./fax (052) 559-19-96, e-mail: ewanadolna@vp.pl , z dopiskiem ?Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

sposób przygotowania oferty: W formie dokumentów – zgodnie z załączonymi wzorami

załączniki: 1. Wzór formularza ofertowego

Dodatkowe informacje: dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Nadolna

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/POKL 7.1.2/11

FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/POKL7.1.2/11 prowadzone zgodnie

z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

Na usługę realizacji zadań wskazanych w Zapytaniu ofertowym w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

Zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi

w Zapytaniu ofertowym.

Oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem przeprowadzenie kompleksowej usługi przeprowadzenia zajęć:

Usługa cateringowa: zestaw obiadowy dla 2 grup każda po 16 osób

Łączna cena brutto za 1 zestaw: ?

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/POKL 7.1.2/11

ZGODNE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola

Tytuł projektu: Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie,

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców

powiatu tucholskiego”

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:

– usługa transportowa dla 32 osób

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Usługa transportowa: transport grupy na obóz rehabilitacyjny nad morze oraz odbiór grupy po zakończeniu obozu. (obóz rehabilitacyjny trwać będzie 14 dni).

Termin realizacji:

od IX.2011 r. do X.2011 r.

Forma płatności: Przelew na wskazane w umowie konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Kryteria oceny ofert: Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. standard usług,

2. cena ofertowa.

Sposób realizacji: Zgodnie z harmonogramem projektu

Termin składania oferty:

do 05.07.2011 r. do godz. 15.30

Sposób składania oferty (na adres mailowy, pocztą lub osobiście): Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

tel./fax (052) 559-19-96

e-mail: ewanadolna@vp.pl z dopiskiem ?Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

sposób przygotowania oferty: W formie dokumentów – zgodnie z załączonymi wzorami

załączniki: 1. Wzór formularza ofertowego

Dodatkowe informacje: dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Nadolna

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

nr 4/POKL 7.1.2/11

FORMULARZ OFERTOWY

Składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/POKL7.1.2/11 prowadzone zgodnie

z obowiązującą zasadą konkurencyjności przez Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

Na usługę realizacji zadań wskazanych w Zapytaniu ofertowym w ramach projektu pt. „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego”

Zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi

w Zapytaniu ofertowym.

Oferujemy wykonanie usług objętych zamówieniem przeprowadzenie kompleksowej usługi przeprowadzenia zajęć:

Usługa transportowa:

Łączna cena brutto za 1 km: …