Wyrównywanie różnic między regionami II

12 lutego 2013

Wyrównywanie różnic między regionami II

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił Realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w roku 2013. Program obejmuje:

– obszar „A” dotyczy wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny (podmioty, które prowadzą obiekty służące rehabilitacji);

– obszar „B” likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania ), obiekty wybudowane i użytkowane przed dniem 01.01.1995r.;

– obszar „C” tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

– obszar „D” likwidacja barier transportowych (organizacje pozarządowe, gminy, powiaty, spółdzielnie socjalne);

– obszar „E” dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach, dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

– obszar „F” tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;;

– obszar „G” dofinansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

NIE DOTYCZY OSÓB INDYWIDUALNYCH !!

Wnioski składa się do Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PFRON w Toruniu za pośrednictwem realizatora programu – Starostwa Powiatowego w Tucholi, w terminie: obszar B, C, D, F i G do 15.04.13r. obszar E do 04.11.13r.

W sprawach związanych z realizacją programów proszę kontaktować się z pracownikiem PCPR Panią Hanną Zielinską (Tel. 052 559-02-19).

Obszar A realizowany jest przez samorząd wojewódzki Tel. 056 62-18-417

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl podstrona: programy i zadania PFRON.