Regulamin konkursu fotograficznego dla osób niepełnosprawnych pt. „Piękno Borów Tucholskich”

14 listopada 2011

Regulamin konkursu fotograficznego dla osób niepełnosprawnych pt. „Piękno Borów Tucholskich”

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny pod nazwą „Piękno Borów Tucholskich”, zwanym dalej Konkursem.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Diabetyków oddział powiatowy
w Tucholi wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.
2. Patronat nad Konkursem sprawuje Starosta Tucholski.
3. Patronat medialny nad konkursem sprawuje Tygodnik Tucholski.
4. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
5. Dostarczenie lub przesłanie zdjęć na Konkurs jest równoznaczne z poddaniem
się uczestnika procedurze regulaminowej Konkursu.
6. Konkurs ma charakter powiatowy i jest skierowany do fotografów amatorów będącymi osobami niepełnosprawnymi, mieszkańcami powiatu tucholskiego.
7. Udział w Konkursie jest wolny od wszelkich opłat.
8. Konkurs jest bez ograniczenia wiekowego. Osoby niepełnoletnie muszą dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
9. Konkurs trwa do 21.11.2011 r.
II. ZDJĘCIA
1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 fotografie. Fotografie mogą być zarówno
w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 20 x 30 cm oraz w postaci elektronicznej na płycie CD, zapisane lub zeskanowane w jak największej rozdzielczości.
2. Wszystkie nadesłane prace powinny być związane z tematyką Konkursu „Piękno Borów Tucholskich”.
3. Zdjęcia przesłane na Konkurs nie mogą być wcześniej publikowane i brać udział w innych Konkursach.
4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby współpracujące z Organizatorami i/ lub członkowie ich najbliższych rodzin.
5. Termin zgłaszania zdjęć mija 21.11.2011 r. o godzinie 15.00. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.
6. Zgłaszane do Konkursu fotografie należy opisać na odwrocie:
tytuł konkursu, tytuł zdjęcia, imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail autora zdjęć.
7. Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Fotografie należy składać bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, budynek Starostwa, pokój 010 lub przesyłać na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
Z dopiskiem: konkurs fotograficzny „Piękno Borów Tucholskich”.
9. Wraz z przekazaniem fotografii należy przekazać kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik
do niniejszego regulaminu.
10. Oceny fotografii oraz przyznania nagród dokona powołane Jury.
III. HARMONOGRAM KONKURSU
1. Nadsyłanie prac do 21.11.2011 r.
2. Ocena komisji do 23.11.2011 r.
3. Zawiadomienie o werdykcie komisji do 29.11.2011 r.
4. Wystawa pokonkursowa prac na obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych w dniu 2 grudnia 2011 r.
IV. NAGRODY
1. Oceny zdjęć i podziału nagród dokona Jury w terminie do 23.11.2011 r. Decyzje Jury są ostateczne.
2. Jury składać się będzie z osób wskazanych przez Organizatora.
3. Kryterium wyboru zgłoszonych do Konkursu prac będzie:
– Pomysł;
– Zgodność treści pracy z tematem Konkursu;
– Walory artystyczne.
4. Laureat pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w Konkursie otrzyma nagrodę rzeczową.
5. Ogłoszenie wyników Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej PCPR www.pcpr.tuchola.pl Laureaci zostaną również powiadomieni przez Organizatora drogą e-mailową, listowną lub telefoniczną.
V. PUBLIKOWANIE ZDJĘĆ
1. Zgłoszenie zdjęć do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do promocji Powiatu Tucholskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do Konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na Konkurs zostały wykonane osobiście, a w przypadku osób umieszczonych na zdjęciu uzyskano zgodę
na rozpowszechnianie wizerunku tych osób.
2. Fotografie zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane.
3. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
5. Informacji dotyczących Konkursu udziela:
Anna Toby/Alina Kowalska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
e-mail: pcpr@tuchola.pl
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
Projekt „Nie jesteś sam II” realizowany jest w ramach Programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Towarzystwo Miłośników Ziemi Cekcyńskiej.
VII. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
a) Posiadam pełnię praw autorskich do fotografii i przenoszę je na Organizatora
w pełnym zakresie;
b) Przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U.
z dnia 23 lutego 1994 r.), w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostepniania na stronach internetowych Organizatora i innych stronach internetowych za zgodą Organizatora oraz 
we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób
ich zwielokrotnienia i wprowadzenia do obrotu;
c) Zdjęcie/a nie zostały nigdzie wcześniej opublikowane ani też nagradzane
lub wyróżniane w innych konkursach, a ich przesłanie jest równoznaczne
z potwierdzeniem tego faktu;
d) Nie zajmuję się profesjonalną fotografią;
e) Zapoznałem/am się z regulaminem Konkursowym fotografii amatorskiej „Piękno Borów Tucholskich” i akceptuję jego treść;
f) Osoby, których wizerunek został wykorzystany na zgłoszonej fotografii wyraziły zgodę na publiczną jej ekspozycję oraz nie roszczą sobie z tego tytułu żadnych praw.
………………………………………..
Data i podpis autora pracy konkursowej
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 1997 r., Nr 133, poz. 833 z poźn. zm.).
……………………………………….
Data i podpis autora pracy konkursowej