Program „Aktywny Samorząd”

14 maja 2013

Program „Aktywny Samorząd”

Powiat Tucholski przystąpił do pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osobie niepełnosprawnej w życiu społecznym, zawodowym.

Moduł I

a) likwidacja lub ograniczenie bariery transportowej (obszar: A),

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

b) Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym: (obszar: B),

Zadanie 1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c) likwidacja barier w poruszaniu się, (obszar: C),

Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

d) pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. (obszar D)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin składania wniosków z Modułu I upływa z dniem 30 września 2013r. Wnioski z Modułu II przyjmowane są do 07 czerwca 2013r. Adresatami programu są osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku bądź narządu ruchu ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi. Wnioski można pobrać ze strony internetowej i składać w PCPR mieszczącym się przy ul. Pocztowej 7, Tuchola, tel. 052 559-02-19 lub 052 559-20-18