Poradnictwo psychologiczne

06 września 2018

Poradnictwo psychologiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi oferuje darmowe specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, dla mieszkańców powiatu tucholskiego, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Art.7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa; 
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Jest to forma pomocy dla osób doświadczających różnych problemów osobistych, potrzebujących wsparcia w rozwiązywaniu życiowych kryzysów bądź przeżywających trudności w procesie adaptacji do zmian życiowych.

Z pomocy psychologa można korzystać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 052-559-20-18, 608-704-816 lub osobistym zgłoszeniu się do sekretariatu (pokój 010) PCPR w Tucholi, ul. Pocztowa 7.