NOWE ZASADY WYDAWANIA LEGITYMACJI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ OD SIERPNIA 2017

19 sierpnia 2016

NOWE ZASADY WYDAWANIA LEGITYMACJI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ OD SIERPNIA 2017

Nowe zasady wydawania  legitymacji dla osób z niepełnosprawnością od sierpnia 2017 r., rozszerzony skład Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych, zmiany dot. tworzonych w zakładach pracy chronionej zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych – zakłada przyjęta jednogłośnie przez Senat RP  nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych

Rada ma być organem opiniodawczo – doradczym Pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych. W składzie Rady będą przedstawiciele administracji rządowej, samorządów, pracodawców, związków zawodowych oraz dwudziestu przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także związków i porozumien organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.  Posiedzenia Rady będą zwoływane przez Pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.

Rada będzie mogła m.in.: powoływać ekspertów, zapraszać do uczestnictwa w jej posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych niereprezentowanych w Radzie, a także przedstawicieli wojewódzkich oraz powiatowych rad, zlecać przeprowadzanie badań i opracowywanie ekspertyz. Kadencja Rady będzie trwała 4 lata. Wybrany członek Rady, będący przedstawicielem organizacji pozarządowych, będzie mógł pełnić funkcję jej członka przez dwie kadencje.

Legitymacje od sierpnia 2017

Nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnością będą obowiązywały od 1 sierpnia 2017 r.

Niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowanie środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

W zakładach pracy chronionej tworzony jest zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Jego środki przeznaczane są na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej, w tym na indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W nowelizacji wskazano, aby na równi z niezgodnym przeznaczeniem środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych było traktowane również nieprzekazanie środków na ten fundusz. Pracodawca, w przypadku nieprzekazania środków  na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zobowiązany będzie do dokonania zwrotu 100 proc. kwoty tych środków na fundusz rehabilitacji oraz wpłaty 30 proc. kwoty nie przekazanych środków.

Wymagania wobec kandydata na przewodniczącego Polskiej Rady Języka Migowego

Zrezygnowano z obowiązku posiadania wykształcenia lub doświadczenia jednocześnie w zakresie PJM, SJM lub SKOGN, wprowadzając w zamian znajomość PJM i języka polskiego. Zmiana wchodzi w życie 1 grudnia 2016 r.

Ustawa wprowadza także zmiany związane z umarzaniem należności PFRON, rozkładaniem na raty wpłat tych należności, bądź odraczaniem terminów ich płatności.  Zmiana ta zacznie obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Ustawa to poselski projekt. Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 listopada br. z wyjątkami, wskazanymi powyżej.

Źródło: https://www.mpips.gov.pl/