Komputer dla Homera 2010

25 lipca 2011

Komputer dla Homera 2010

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje, że PFRON rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach programu „Komputer dla Homera 2010”

Adresatami programu są:

1. Osoby pełnoletnie, aktywne zawodowo (zatrudnione, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub zarejestrowane w urzędzie pracy jako poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu) lub uczące się osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku i innych sprzężonych niepełnosprawności, posiadające aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.

2. Osoby niepełnosprawne z powodu dysfunkcji narządu wzroku lub dysfunkcji narządu wzroku i innych sprzężonych niepełnosprawności w wieku do lat 18, posiadające aktualne orzeczenie o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepelnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, realizujące obowiązek szkolny lub uczące się.

Do uzyskania dofinansowania w ramach programu niezbędne jest wniesienie przez wnioskodawcę udziału własnego, który wynosi od 15% do 60% ceny brutto zakupu.

Wnioski należy złożyć w Oddziale PFRON w Toruniu w terminie do dnia 29 sierpnia 2011r.

Szczegółowe informacje na temat programów można uzyskać na stronie PFRON www.pfron.org.pl podstrona: programy i zadania PFRON.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, informacji udziela Pani Alina Kowalska, pokój 010, tel. (052) 559 20 18.