„Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańcow powiatu tucholskiego”

30 grudnia 2011

„Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańcow powiatu tucholskiego”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi informuje o zakończeniu realizacji projektu systemowego pt.: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańcow powiatu tucholskiego” pod hasłem „Otwieramy drogę do sukcesu” w ramach Priorytetu VII, Promocja integracji społecznej, w Poddziałaniu 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Do projektu zakwalifikowało się 32 uczestników. Wszystkie zakwalifikowane osoby ukończyły projekt. Uczestnikami projektu były osoby niepełnosprawne, które posiadały status osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo z terenu Powiatu Tucholskiego.

Szkolenia jakie zostały skierowane dla uczestników projektu pozwoliły poznać różne formy komunikacji interpersonalnej, zwiększyć motywację do działania i zwiększyć zaufanie we własne siły oraz poprawa stanu psychofizycznego. To część umiejętności, które uczestnicy projektu nabyli podczas szkoleń. Z uczestnikami projektu pracowała wykwalifikowana kadra terapeutów, trenerów oraz doradca zawodowy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją wdrażającą jest Urząd Wojewódzki, a instytucja pośredniczącą IP2 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.