Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności – szkolenie 15

17 listopada 2013

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności – szkolenie 15

Zamawiający

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

ul. Pocztowa 7

 89 – 500 Tuchola

 Tytuł projektu

 Projekt: „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przedmiot zamówienia

TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU NA LUDZI

Opis zamówienia

1. Przeprowadzenie szkolenia na technik wywierania wpływu na ludzi;

2. Szkolenie dla 20 osób

3. Zamawiający zapewnia salę szkoleniową z wyposażeniem;

4. Szkolenie w Tucholi;

5. Wykonawca zostaje zobowiązany do: zapewnienia materiałów szkoleniowych dla każdego z uczestników oraz zaświadczeń o udziale w szkoleniu ologowanych zgodnie z wymaganiami zamawiającego;

6. Wykonawca zostaje zobowiązany do zapewnienia kompetentnego wykładowcy;

7. Szkolenie 1-dniowe (około 4-5 godzin zegarowych).

Termin realizacji

Listopad 2013 r.

Forma płatności

Przelew na podane konto bankowe

Koszty dostawy (jeżeli dotyczy)

 Nie dotyczy

 Kryteria oceny ofert

 Cena brutto 50%

 Doświadczenie oferenta oraz wykładowcy 25%

 Proponowany program 25%

 Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe

 04.11.2013 r.

 Sposób składania oferty (osobiście, drogą pocztową, pocztą elektroniczną)

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi

 ul. Pocztowa 7

89 – 500 Tuchola

 tel/fax (052) 559 20 18

 Telefon komórkowy: 696 612 376

 e-mali: pcprtuchola@wp.pl

 (z dopiskiem) „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

Odpowiedź na zapytanie ofertowe: SZKOLENIE NR 15 

Inne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Uwagi

Oferent zobowiązany jest załączyć:

1. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o podobnej tematyce;

2. CV osoby prowadzącej szkolenie;

3. Proponowany program szkolenia;

4. Ofertę cenową brutto za całość szkolenia złożoną na formularzu dołączonym do zapytania ofertowego (w celu pobrania załącznika prosimy o kontakt telefoniczny z zamawiającym).