Regulamin konkursu plakat na powiatowy dzień dziecka

23 kwietnia 2014

Regulamin konkursu plakat na powiatowy dzień dziecka

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na plakat pod nazwą „Plakat na Powiatowy Dzień Dziecka, zwanym dalej Konkursem.

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 • Organizatorem Konkursu jest Powiat Tucholski wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.
 • Patronat nad Konkursem sprawuje Starosta Tucholski.
 • Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
 • Dostarczenie lub przesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej Konkursu.
 • Udział w Konkursie jest wolny od wszelkich opłat.

 

 II. MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU:

 •  Prace można zgłaszać w terminie do 9 maja 2014 r. do godziny 12.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89 – 500 Tuchola osobiście lub drogą pocztową.
 •  Wraz z pracą należy złożyć kartę zgłoszeniową podpisaną przez rodzica lub opiekuna, którą można pobrać na stronach internetowych www.pcpr.tuchola.pl oraz www.powiat.tuchola.pl bądź w siedzibie PCPR.
 •  Ogłoszenie wyników nastąpi 12 maja 2014 r. do godziny 15.00 na stronach internetowych www.pcpr.tuchola.pl oraz www.powiat.tuchola.pl

 

 III. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU:

 •  Konkurs ma charakter powiatowy i jest skierowany do dzieci w wieku do lat 7.
 •  Praca powinna być wykonana indywidualnie.
 •  Zadaniem konkursowym jest wykonanie plakatu za pomocą kredek lub farb o formacie A3 promującego Powiatowy Dzień Dziecka.
 •  Zgłoszenie do konkursu nastepuje poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej przez rodzica lub opiekuna dziecka. W karcie zgłoszeniowej należy podać: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, adres zamieszkania.
 •  Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby współpracujące z Organizatorami i/ lub członkowie ich najbliższych rodzin.
 •  Zgłaszane do konkursu prace należy podpisać na odwrocie: Imię i nazwisko dziecka, wiek.

 

IV. NAGRODY:

 • Oceny prac i podziału nagród dokona Jury w terminie do 12.05.2014 r. Decyzje Jury są ostateczne.
 • Jury składać się będzie z osób wskazanych przez Organizatora.
 • Kryterium wyboru zgłoszonych do Konkursu prac będzie:
  • Pomysł;
  • Walory artystyczne.
 • Laureat pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w Konkursie otrzyma nagrodę.

 

 V. PUBLIKOWANIE PRAC:

 • Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza wyrażenie zgody na jego nieodpłatne wykorzystywanie do promocji Powiatu Tucholskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania prac zgłoszonych do Konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).
 • Wszystkie zgłoszone do konkursu prace będą zaprezentowane podczas Powiatowego Dnia Dziecka.

 

 VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 •  Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane.
 •  Decyzje Komisji są ostateczne.
 •  Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
 •  Informacji dotyczących Konkursu udziela:

Anna Toby/Alina Kowalska – Wamka
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Pocztowa 7
89 – 500 Tuchola

 e-mail: pcprtuchola@wp.pl
Tel. (052) 559 20 18