Ankieta – problemy społeczne w powiecie tucholskim

24 sierpnia 2015

Ankieta – problemy społeczne w powiecie tucholskim

1. Jak ocenia Pan/Pani warunki socjalno-bytowe mieszkańców w powiecie tucholskim?

1 out of 29

2. Jak ocenia Pan/Pani intensywność występowania problemów społecznych w powiecie tucholskim?

2 out of 29

3. Jakie są główne przyczyny problemów społecznych mieszkańców powiatu powodujące trudne warunki życia? (proszę zaznaczyć maksymalnie cztery odpowiedzi)


3 out of 29

4. Czy Państwa zdaniem na terenie powiatu jest dużo osób ubogich?

4 out of 29

5. Jakie są Pana/Pani zdaniem najczęstsze przyczyny popadania w ubóstwo? (proszę zaznaczyć maksymalnie cztery odpowiedzi)


5 out of 29

6. Jaka jest Pana/Pani zdaniem skala uzależnień na terenie powiatu?

6 out of 29

7. Jakie są przyczyny występowania problemu uzależnień na terenie powiatu? (proszę zaznaczyć maksymalnie cztery odpowiedzi)


7 out of 29

8. Z jakimi trudnościami najczęściej spotykają się osoby niepełnosprawne? (proszę zaznaczyć maksymalnie cztery odpowiedzi)


8 out of 29

9. Z jakimi trudnościami spotykają się osoby starsze? (proszę zaznaczyć maksymalnie cztery odpowiedzi)


9 out of 29

10. Czy na terenie powiatu występują zjawiska przemocy domowej?

10 out of 29

11. Jakie negatywne zjawiska odnoszące się do dzieci i młodzieży można dostrzec na terenie powiatu? (proszę zaznaczyć maksymalnie 4 odpowiedzi)


11 out of 29

12. Jakie działania w Pana/Pani opinii poprawiłyby sytuację rodzin w lokalnej społeczności? (proszę zaznaczyć maksymalnie cztery odpowiedzi)


12 out of 29

13. Proszę ocenić jakie działania przyczynią się do rozwiązania problemów społecznych na terenie powiatu? (w skali od 1- (mało ważne) do 10- (bardzo ważne) oceń, na ile ważne są poszczególne zadania)

1) Wsparcie asystenta rodziny dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi 

13 out of 29

2) Bezpłatne poradnictwo psychologiczne, prawne, rodzinne

14 out of 29

3) Stworzenie i wspieranie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: poradnictwo i działania interwencyjne

15 out of 29

4) Profilaktyka uzależnień skierowana do dzieci i młodzieży

16 out of 29

5) Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

17 out of 29

6) Zwiększenie pomocy socjalnej dla najuboższych

18 out of 29

7) Szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji zawodowych dla osób bezrobotnych

19 out of 29

8) Organizacja imprez integracyjnych mających na celu aktywizację środowisk lokalnych

20 out of 29

9) Likwidacja barier architektonicznych w instytucjach publicznych

21 out of 29

10) Utworzenie większej ilości miejsc pracy dla osób bezrobotnych

22 out of 29

11) Usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych

23 out of 29

12) Zwiększenie pomocy specjalistycznej dla osób niepełnosprawnych

24 out of 29

13) Wspomaganie kształcenia, dokształcania i rozwijania zainteresowań osób starszych

25 out of 29

METRYCZKA

Płeć:

26 out of 29

Wiek:

27 out of 29

Wykształcenie:

28 out of 29

Status zawodowy:

29 out of 29