Projekty PCPR

Projekt pt. „Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób
z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne.

Okres realizacji projektu: 01.06.2019 r. – 31.05.2022 r.

Celem głównym projektu jest przetestowanie innowacyjnego modelu wspierania osób z niepełnosprawnością.

Efektami projektu będzie wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie wzmacniania samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności poprzez:

1) utworzenie i przetestowania rozwiązań w zakresie koordynacji usług na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną;

2) świadczenie wsparcia w gospodarstwach opiekuńczych (w ramach pobytu dziennego i mieszkalnictwa treningowego);

3) zwiększenie dostępności do mieszkalnictwa wspieranego.

Zakłada się, że w projekcie weźmie udział co najmniej 20 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i 20 opiekunów  osób niepełnosprawnych.

 

Wartość projektu: 3.071.499,85 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 2.896.117,21 zł