Projekty PCPR

logo

Projekt pt. „Samodzielnie (nie samemu) – model wspierania osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Numer i nazwa Działania: 4.1 Innowacje społeczne.

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 r. – 28.02.2017 r.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez stworzenie innowacyjnego modelu usamodzielniania osób z niepełnosprawnością intelektualną do lutego 2017 roku. Projekt przyczyni się do wdrażania kompleksowych, innowacyjnych środowiskowych form wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wartość projektu: 101.250,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie: 98.212,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 95.468,62 zł