Powiatowa Interdyscyplinarna Konferencja na temat przemocy w rodzinie „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”

13 października 2015

Powiatowa Interdyscyplinarna Konferencja na temat przemocy w rodzinie „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”

Starosta tucholski  wspólnie z komendantem tucholskich policjantów oraz kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi już po raz drugi byli organizatorami Powiatowej Interdyscyplinarnej Konferencji na temat przemocy w rodzinie pod tytułem „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy”, która odbyła się w dniach 1-2 października 2015 r. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej „ Zacisze” w Suchej. Celem trwającego dwa dni przedsięwzięcia było podniesienie kompetencji wszystkich służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Konferencję w imieniu wszystkich przedstawicieli Zarządu Powiatu Tucholskiego, którzy byli również obecni na Sali, otworzył Starosta Tucholski Michał Mróz, który podkreślił jak ważne znaczenie ma rodzina, społeczna świadomość skali i problemu przemocy w rodzinie oraz umiejętność współpracy wszystkich służb zajmujących się daną problematyką. W trwającej dwa dni konferencji uczestniczyło 115 przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy, między innymi: ośrodków pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie, policji, kuratorów, placówek oświatowych, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ośrodków interwencji kryzysowych, zespołów interdyscyplinarnych, służby zdrowia, ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy. Zaproszenie na konferencję przyjęła także Minister Spraw Wewnętrznych Teresa Piotrowska. Ponieważ szefowa służb mundurowych nie mogła przybyć na konferencję, do jej uczestników skierowała list, który został odczytany zebranym. Minister Piotrowska podkreśliła w nim jak odpowiedzialne zadania ciążą na instytucjach, które niosą pomoc rodzinom uwikłanym w przemoc. Udział w konferencji, co podkreśliło jej ważność, wzięli również zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Piotr Król, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego Marek Witkowski, przedstawiciele Kujawsko- Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Pani Danuta Skierska- Kierownik Zespołu do spraw Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej oraz Pani Beata Górska- Inspektor Wojewódzki, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego Pan Waldemar Wysocki, Dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu Pan Adam Szponka, Prokurator Rejonowy w Tucholi Pani Jolanta Cieślewicz, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Tomasz Trawiński oraz Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy mł. insp. Jarosław Świerczyński. między innymi na temat niebieskiej karty, zagrożeń, jakie niosą ze sobą dopalacze i niebezpieczeństw jakie czyhają na dzieci w internecie. W tym roku konferencja zorganizowana była w formie wykładów wprowadzających a następnie uczestnicy brali udział w 4 warsztatach prowadzonych przez ekspertów z poszczególnych obszarów tematycznych, którzy na co dzień pracują zarówno z ofiarą jak i sprawcą. Uczestnicy konferencji uzyskali cenne informacje dotyczące współpracy z mediami, konkretną wiedzę dotyczącą rozmowy motywującej z osobami doznającymi przemocy, zaznajomili się z problemem nowej formy przemocy w mediach ( facebook, nagrywanie filmików, hejtowania), oraz jak powinny wyglądać negocjacje, dowiedzieli się jak reagować w szkole na sytuację, gdy uczeń jest podejrzany o posiadanie dopalaczy lub narkotyków, poznali najprostsze elementy samoobrony, poznali jakie odczucia ma dziecko w rodzinie przemocowej oraz co ważne dla osób mających kontakt ze sprawcami przemocy- dowiedzieli się jak inaczej spostrzegać sprawcę, co należy zrozumieć, aby móc z nim pracować. Wszystko to było możliwe dzięki wykładowcom, którzy prowadzili wykłady i warsztaty: funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy – kom. Markowi Kolińskiemu oraz st. asp. Adamowi Kumkowskiegmu z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz nadkom. Krzysztofowi Haffke, Insp. Krzysztofowi Bodzińskiemu- Komendantowi Powiatowemu Policji w Tucholi, mł. asp. Sylwestrowi Suchomskiemu – Naczelnikowi Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Policji w Tucholi, Pani Ewelinie Pociot-Gostomskiej – psychologa z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Tucholi, Panu Robertowi Rejniak i Pani Marzenie Krajewskiej z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy, Panu Robertowi Lubrant ze Stowarzyszenia „Bezpieczeństwo Dziecka” oraz Panu Romanowi Borowczak. Wszystkim prelegentom bardzo serdecznie dziękujemy za bardzo merytoryczne przedstawienie zagadnień. Konferencja była doskonałą okazją do podniesienia kompetencji wszystkich służb, wymiany doświadczeń i wypracowania nowych zasad współpracy.

Zdjęcia z konferencji znajdują się w naszej galerii.