Ogłoszenie starosty tucholskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatu tucholskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tucholskim.

23 stycznia 2019

Ogłoszenie starosty tucholskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatu tucholskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tucholskim.

OGŁOSZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO
z dnia  11 stycznia 2019 r.

w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatu tucholskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tucholskim.

 

Na podstawie art. 44b ust. 1, art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 511 t.j.) oraz na podstawie §9 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu  działania wojewódzkich
 i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r., nr 62, poz. 560) Starosta Tucholski ogłasza, co następuje:

  • 1

Zaprasza się organizacje pozarządowe, fundacje i jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu tucholskiego, do zgłaszania po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tucholskim.

  • 2
  1. Zgłoszenie winno zawierać:
  • pełną nazwę organizacji jednostki zgłaszającej,
  • imię i nazwisko osoby zgłaszanej na członka Rady,
  • krótki opis prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
  1. Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w formie pisemnej i przedłożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Tucholi, przy ul. Pocztowej 7,
    w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  • 3

Powołanie członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tucholskim nastąpi w formie pisemnej w terminie określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 560), tj. w terminie do 30 dni od dnia wskazanego przez Starostę Tucholskiego w ogłoszeniu, jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.

 

 

                                                                                              Starosta Tucholski

                                                                                                  Michał Mróz

 

 

Ogłoszenie starosty tucholskiego z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zaproszenia organizacji pozarządowych, fundacji i jednostek samorządu terytorialnego z obszaru powiatu tucholskiego, do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tucholskim.