II Kujawsko – Pomorskie Forum Pomocy Społecznej

22 maja 2017

II Kujawsko – Pomorskie Forum Pomocy Społecznej

W dniach 23 – 24 maja 2017 r. odbędzie się II KUJAWSKO – POMORSKIE FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ, tym razem w przepięknych Borach Tucholskich, które zostało zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Konwentem Ośrodków Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Po raz drugi przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego będą mieli okazje spotkać się i dyskutować o istotnych problemach w pomocy społecznej zwłaszcza tych dotyczących rodziny, osób starszych i dzieci. Tematyką przewodnią tegorocznego Forum jest rola samorządów lokalnychw budowaniu systemu wsparcia dla rodzin i ich członków poprzez stworzenie warunków do rozwoju usług społecznych jak najbardziej zbliżonych do rodzinnych. Podczas Forum przedstawionych zostanie wiele ciekawych prezentacji i dobrych praktyk dotyczących różnych form wspierania rodziny i jej członków. Jednym z elementów Forum będzie wizyta studyjna w gospodarstwach opiekuńczych tzw. zielona opieka, w których świadczone są usługi opiekuńcze głównie dla osób starszych. Zaprezentowane zostaną też perspektywy wspierania pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Podczas Forum zrealizowane zostaną też dwa spotkania edukacyjne dotyczące tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci stanowiące  element projektu partnerskiego  Rodzina w Centrum w ramach RPO WK-P, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Udział w Forum zadeklarowało ok. 100 osób przedstawicieli jednostek pomocy społecznej oraz systemu wspierania dziecka i rodziny.