Projekty PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi w roku 2011 realizuje projekt konkursowy „Wyjdź z domu – czekamy na Ciebie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Podziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 15 mieszkańców powiatu tucholskiego:

 • 10 osób niepełnosprawnych
 • 5 osób bezrobotnych
 • Wsparcie kierowane do Beneficjentów Ostatecznych to:
  • zajęcia z trenerem umiejętności społecznych
  • wsparcie psychologa
  • doradztwo zawodowe
  • kursy zawodowe
  • warsztaty, zwiększające umiejętności społeczne
  • wyjazdy i wyjścia integracyjne
  • poznawanie bazy kulturalnej i społecznej powiatu tucholskiego
  • 5-miesięczny płatny staż zawodowy

Celem projektu jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Różnorodne formy wsparcia mają na celu zwiększenie partycypacji Beneficjentów w życiu społecznym i zawodowym. Projekt nakierowany jest także na ukazanie osób niepełnosprawnych jako silnie zmotywowanych i pełnowartościowych pracowników, m. in. poprzez organizację seminarium dla pracodawców z terenu powiatu tucholskiego pt. „Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych”.

Wartość projektu wynosi 405.812,50 zł.