„Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt ten ma za zadanie przetestować opracowane teoretycznie rozwiązania zwiększające skuteczność działań jednostek pomocy społecznej. W ramach tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia PCPR będzie wdrażał usługi specjalistycznego poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla rodzin z dziećmi. Poradnictwo świadczone będzie w oparciu o standardy opracowane docelowo dla wszystkich jednostek organizujących taką pomoc.