Projekty PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w listopadzie 2009 roku przystąpiło do realizacji projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie:  7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, pt. „Coaching metodą aktywizacji społecznej i zawodowej.

W ramach projektu zostało przeszkolonych 30 pracowników socjalnych z powiatu tucholskiego. Uczestniczki nabyły praktycznych umiejętności stosowania coachingu, w pracy z klientami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W ramach tej metody przeszkolony pracownik motywuje, aktywizuje i wspiera klientów poprzez wydobywanie mocnych stron, pomaga w eliminowaniu osobistych barier i ograniczeń ze szczególnym uwzględnieniem społeczno – kulturowych uwarunkowań kobiet i mężczyzn, a tym samym ułatwia odzyskanie lub nabycie umiejętności efektywnego funkcjonowania na otwartym rynku pracy i w społeczeństwie.

Projekt realizowany jest od listopada 2009 r. do maja 2011 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 567.491,00 zł

Celem głównym projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu tucholskiego poprzez zastosowanie przez 30 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej coachingu oraz opracowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania przez klientów pomocy społecznej.

Cele szczegółowe projektu:

 • Nabycie przez min. 24 osoby kompetencji społecznych sprzyjających integracji zawodowo – społecznej;
 • Stworzenie przez min. 24 osoby Indywidualnych Planów Działania klientów/ek instytucji pomocy i integracji społecznej;
 • Uświadomienie klientom/kom własnych możliwości i kompetencji umożliwiających spełnienie się w nowych rolach, wzmocnienie poczucia kontroli i wpływu na własne życie;
 • Poprawa wizerunku klientów/ek instytucji pomocy i integracji społecznej wśród społeczności lokalnej;
 • Wzrost efektywności klientów/ek instytucji pomocy i integracji społecznej w poruszaniu się po rynku pracy poprzez rozwijanie swojego potencjału;
 • Uświadomienie klientom/kom własnych możliwości i kompetencji umożliwiających spełnienie się w nowych rolach społecznych i zawodowych;
 • Nabycie przez min. 24 pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej wiedzy i kompetencji do pełnienia roli trenera coacha oraz stosowania metody i narzędzi coachingu w aktywizacji społeczno – zawodowej;
 • Nabycie przez min. 24 pracowników umiejętności wykorzystania coachingu w pracy na rzecz swoich klientów/tek instytucji;
 • Rozwijanie nowych form i metod pracy wzmacniających skuteczność działań instytucji i jakości pomocy i integracji społecznej;
 • Przyczynianie się do zniesienia nierówności płci i zapobieganie dyskryminacji w środowisku społecznym i zawodowym;
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości;
 • Wzbudzenie motywacji do samorozwoju.