Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż

Projekt „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy” jest ogólnopolskim przedsięwzięciem realizowanym przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie mającym na celu wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie współpracy pomiędzy instytucji działającymi na rzecz rodzin wielodzietnych. Faza pilotażu, w której wspólnie z 39 innymi instytucjami z terenu bierze udział Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, polega na wdrożenie wybranych rozwiązań i przetestowaniu ich skuteczności.
Realizacja projektu jest okazją do zintensyfikowania współpracy pomiędzy różnymi podmiotami z powiatu tucholskiego. W tym celu powołano Powiatowy Zespół Koordynujący Współpracę, w skład którego weszły:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi (lider)
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostycynie
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kęsowie
  • Komenda Powiatowa Policji w Tucholi
  • Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucholi
  • Powiat Tucholski
  • Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi
  • Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi
  • Szpital Tucholski sp. z o.o.
  • Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Tucholi

PZKW ma za zadanie pomagać w rozwiązywaniu problemów rodzin wielodzietnych objętych pilotażem ale przede wszystkim kontakty pomiędzy różnymi instytucjami mają przełożyć się na lepsze wspieranie osób potrzebujących pomocy, w taki sposób by potencjał, doświadczenie i zasoby tych podmiotów były wykorzystane w sposób jak najbardziej efektywny.

Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem wdrażanym w ramach projektu jest utworzenie Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej – zespołu składającego się ze specjalistów z różnych dziedzin, pracujących bezpośrednio z 10 rodzinami wielodzietnymi z terenu powiatu tucholskiego.

Pilotaż, poza wymienionymi wyżej rozwiązaniami systemowymi, zakłada również praktyczne wdrożenie instrumentów aktywizacyjnych w stosunku do rodzin wielodzietnych. W każdym powicie uczestniczącym w projekcie wyłoniono grupę 10 rodzin, które w najbliższych miesiącach będą mogły skorzystać z szeregu form wsparcia, takich jak kursy zawodowe, wyjazdy rodzinne, poradnictwo specjalistyczne czy korepetycje.