Projekt „Rozruszać niepełnosprawność”

Projekt pt. „Rozruszać niepełnosprawność”.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność.

Numer i nazwa Działania: 11.1 Włączenie Społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt grantowy w zakresie aktywizacji społeczno- zawodowej obszaru LSR realizowany przez LGD

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.07.2020 r.

Wartość projektu: 52.631,58 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej: 50.000,00 zł

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej 12 osób niepełnosprawnych w wieku 60+, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Tucholskiego poprzez aktywizację całej grupy w formie spotkań stacjonarnych i wyjazdowych.

Rodzaje wsparcia :

  1. warsztaty z psychologiem
  2. spotkanie z dietetykiem
  3. zajęcia sportowe
  4. wyjście do fryzjera i kosmetyczki
  5. wyjazd do DPS-u w Wysokiej
  6. wyjazdy kulturalno – integracyjne
  7. wyjazd rehabilitacyjno – psychologiczny do Ciechocinka
  8. wyjścia kulturalno – integracyjne
  9. spotkanie otwarte dla mieszkańców Powiatu Tucholskiego

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zawieszeniu części działań projektu okres realizacji został wydłużony :  do  31.10.2021 r.