Projekty PCPR

Dofinansowanie z PO KL: 47.605,80 zł
Lider projektu: Agencja Konsultingowa SAS Spółka z o.o. (firma zajmująca się m.in. szkoleniami psychologicznymi, doradztwem podatkowym, księgowością),
ul. Wyczółkowskiego 8, Bydgoszcz
Nip: 5542551118 Regon 093146524

 Partnerzy:

  • Starostwo Powiatowe w Tucholi/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
  • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi

Niniejszy projekt powstał jako odpowiedź na potrzeby podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi.

Od 2006 roku ośrodek zajmuje się praca z osobami uwikłanymi w przemoc (ofiarami, świadkami oraz sprawcami). Działalność ośrodka opiera się na Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie (program na lata 2006-2016). Ośrodek zapewnia podopiecznym pomoc interwencyjną, socjalną, prawną oraz terapeutyczną.

Celem głównym jest …

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości i wiedzy na temat mechanizmów przemocy w rodzinie, cyklu przemocy, skutków doświadczania przemocy w rodzinie, zjawisk współtowarzyszących (w tym uzależnienia) oraz strategii radzenia sobie przez 15 uczestniczek projektu.

Cele szczegółowe …

Celami szczegółowymi są: zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie poczucia bezradności oraz wzrost poczucia kontroli wewnętrznej, zwiększenie poczucia samo skuteczności stworzenie Indywidualnych Planów Kryzysowych w sytuacji zagrożenia przemocą lub w przypadku decyzji o odejściu od sprawcy, obniżenie poziomu lęku i przygnębienia, ogólna subiektywna poprawa samopoczucia, podwyższenie poczucia kompetencji osobistych.

Grupę docelową (15 osób) stanowią panie:

  • Niezatrudnione w wieku aktywności zawodowej (20-60 r.ż), zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu przemocy w rodzinie (art 7 pkt.7 ust z dn. 12 marca 2004), zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko – wiejskie powiatu tucholskiego województwa kujawsko – pomorskiego;
  • Nie przekraczające kryterium dochodowego na osobę (tj. 351 zł na osobę w rodzinie i 477 dla osoby samotnie gospodarującej).

Cel będzie realizowany poprzez zajęcia grupowe (psychoterapia z elementami psychoedukacji) nastawione na uświadomienie mechanizmów oraz zmianę błędnych przekonań dotyczących przemocy w rodzinie, kształtowanie poczucia wartości i sprawstwa a także wzmacnianie posiadanych zasobów własnych. Zajęcia te mają również na celu przerwanie procesu izolacji oraz powrót ofiar przemocy do pełnego i aktywnego pełnienia ról społecznych.

Opis działania:

6 spotkań grupy terapeutycznej (15 osób) po 10 godzin lekcyjnych (45 minut), odbywających się co dwa tygodnie w terminach: marzec 2011 – czerwiec 2011. Oprócz psychoedukacji mającej na celu poszerzenie wglądu w osobistą sytuację i zmianę procesów myślowych, oddziaływania zakładają wykorzystanie procesów grupowych (wsparcie grupowe oraz wspólnota doświadczeń) oraz innych czynników leczących (możliwość ekspresji emocjonalnej, wymiana doświadczeń, zmiana nieprzystosowawczych schematów poznawczych, uświadomienie mechanizmów działania sprawców i ofiar przemocy). Zajęcia będą prowadzone w formie wykładowo- treningowej (elementy psychoedukacji i praca na doświadczeniach własnych uczestniczek). Poprzedzone zostaną ćwiczeniami integrującymi grupę. Zajęcia grupowe będą prowadzone przez 3 wykwalifikowanych psychologów.

W trakcie trwania zajęć grupowych zostanie zapewniona opieka (w formie zorganizowanych zajęć) dla dzieci, prowadzona przez psychologa dziecięcego oraz wykwalifikowanej opiekunki.