Projekty PCPR

„Mama, tata to więcej niż anioł – szukamy kandydatów na rodziny zastępcze i rodziny zawodowe niespokrewnione z dzieckiem”

Z uwagi na sytuację społeczno – ekonomiczną mieszkańców Powiatu Tucholskiego oraz środowiska patologiczne istnieje ogromna potrzeba umieszczania dzieci wywodzących się z takich środowisk w rodzinach niespokrewnionych z dzieckiem. Podstawowym zadaniem takiej rodziny ma być zapewnienie właściwej opieki i wychowania dzieciom umieszczonym oraz zaspokojenie potrzeb miłości, wzajemnego zaufania. Ważnym jest to, aby dzieci zostały umieszczane na terenie powiatu z którego pochodzą, z uwagi na możliwość kontynuowania nauki, podtrzymania zawiązanych znajomości, a przede wszystkim podtrzymania kontaktów z rodziną biologiczną dziecka.

W sierpniu 2010 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w ramach projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pn. „Mama, tata to więcej niż anioł – szukamy kandydatów na rodziny zastępcze i rodziny zawodowe niespokrewnione z dzieckiem” pozyskało kandydatów chętnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem oraz rodziny zawodowej. W całym toku projektu zgłosiło się 6 osobo/ małżeństw, którzy przystąpili do projektu.

Szkolenie rozpoczęło się od dnia 03.09.2010r i trwało do 10.12.2010r. Kandydaci w tym czasie przeszli szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze wg programu PRIDE, oraz przeszli diagnozę psychologiczno – pedagogiczną, konsultacje indywidualne oraz wypełniali księgi życia, które były wnikliwie analizowane przez osoby szkolące. Szkolenie prowadzili pedagog i psycholog – pracownicy Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Bydgoszczy. W trakcie szkolenia kandydaci nabyli niezbędną wiedzę i umiejętności do pełnienia funkcji opiekunów zastępczych. W dniu 13.12.2010r. odbyła się kwalifikacja kandydatów i wydanie opinii przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy.

Dzięki projektowi udało się pozyskać 3 kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione z dzieckiem, dwie rodziny zawodowe (wielodzietną i pogotowie opiekuńcze), jedna rodzina została odroczona w kwalifikacji do czasu unormowania sytuacji materialno – bytowej. Pod koniec miesiąca grudnia jedna z rodzin objęła opieką rodzeństwo dwóch sióstr.

Na spotkaniu kończącym projekt rozdano kandydatom opinie i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia PRIDE oraz upominki w postaci książek edukacyjnych dla rodziców zastępczych.

Całkowity koszt projektu w założeniu wynosił: 21 259,00 zł w tym 4 259,00.

Projekt: „Rodzina-rodzinie-grupa wsparcia właściwym sposobem na rozwiązanie problemu”

Od września 2009 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w ramach projektu Rodzina rodzinie grupa wsparcia właściwym sposobem na rozwiązanie problemu zaproponowało rodzinom zastępczym działającym na terenie powiatu tucholskiego udział w grupie wsparcia. Projekt był dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. utworzono grupę wsparcia dla rodziców zastępczych z rodzin niespokrewnionych. W grupie uczestniczyło 9 osób w tym 6 kobiet i 3 mężczyzn (razem 6 rodzin). Zajęcia prowadził trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Celem grupy było rozwinięcie kompetencji wychowawczych rodziców rodzin zastępczych w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami z dziećmi przebywającymi w rodzinach zastępczych, budowania konstruktywnych dobrych relacji z dziećmi oraz wykorzystania metod wspierających proces wychowawczy.

W efekcie uczestnicy grupy zdobyli i udoskonalili posiadane umiejętności:

 • umiejętność słuchania dzieci;
 • umiejętność odzwierciedlania emocji dzieciom i nazywania emocji;
 • umiejętność słuchania dzieci;
 • umiejętność odzwierciedlania emocji dzieciom i nazywania emocji;
 • umiejętność stawiania dzieciom granic w wychowaniu;
 • poznanie sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji.

Zajęcia grupy zostały podzielone na dwa etapy:

 • 1.Trening kompetencji wychowawczych: Wspieramy rodziców-trening kompetencji wychowawczych rodziców z rodzin zastępczych. Podczas zajęć rodzice trenowali podstawowe umiejętności wychowawcze, przyglądali się swoim mocnym i słabym stronom, analizowali trudności oraz planowali konstruktywne zachowania. Trening obejmował następujące obszary:
  • rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dzieci;
  • budowanie zdrowych i mocnych relacji z dzieckiem;
  • konstruktywna komunikacja z dzieckiem;
  • wyrażenie i radzenie sobie z trudnymi emocjami dziecka;
  • sytuacje kryzysowe; radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dzieci;
  • stawianie granic w wychowaniu;
  • wychowanie ku wartościom.
 • 2.Zajęcia grupowe i indywidualne z pedagogiem, psychologiem oraz prawnikiem.

Zajęcia obejmowały następującą tematykę:

 • przepisy prawne z zakresu pomocy społecznej związane głównie z tematem rodzin zastępczych oraz prawa rodzinnego;
 • pedagogika zabawy z dzieckiem;
 • jak mówić żeby dzieci słuchały, jak słuchać żeby dzieci mówiły.

Uczestnikami projektu Rodzina rodzinie-grupa wsparcia właściwym sposobem na rozwiązanie problemu byli rodzice zastępczy z rodzin niespokrewnionych z dzieckiem. W projekcie wzięło udział 9 osób, w tym 6 kobiet i 3 mężczyzn w wieku od 31 do 55 lat.

W 2010 roku w miesiącu wrześniu odbędzie się szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem mające na celu podniesienie wiedzy i umiejętności rodziców zastępczych.

Projekty skierowane do kandydatów na rodziny zastępcze.

Rodzina zastępcza niespokrewniona z dzieckiem szansa na nowy dom

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2009 roku zorganizowało akcję promocyjną mającą na celu pozyskanie kandydatów na niespokrewnione z dzieckiem rodziny zastępcze. Wnioski złożyło 8 kandydatów (małżeństwa i osoby samotne). Wszyscy kandydaci wg opinii osób oceniających spełniali kryteria formalne oraz pozytywnie przeszli rozmowę kwalifikacyjną. W kolejnym etapie projektu wnioski kandydatów zostały przesłane do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Caritas w Bydgoszczy w celu zaproszenia przez ośrodek kandydatów na przeprowadzenie szkolenia programem PRIDE.

Diagnozę psychologiczno pedagogiczną oraz niezbędną kwalifikację, która zgodnie z przepisami jest częścią wymagalną dla pełnienia roli rodziny zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem, przeprowadził Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Caritas w Bydgoszczy. Szkolenie dla kandydatów przeprowadził pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, organizator rodzinnych form opieki zastępczej, autorka programu Szansa dla dziecka zatwierdzonego przez Ministra Polityki Społecznej decyzją DPS-VI-4122-29-WB/04.

W trakcie odbywającej się procedury szkoleniowej zgłosili się kolejni kandydaci chętni do pozyskania kwalifikacji na niespokrewnioną z dzieckiem rodzinę zastępczą, którzy po złożeniu wymaganej dokumentacji zostali zakwalifikowani jako uczestnicy projektu. Ostatecznie do szkolenia przystąpiło 9 kandydatów (osób/małżeństw). Diagnozy psychologiczno pedagogiczne zostały przeprowadzone w okresie październik – grudzień 2009 r. Po pozytywnym przejściu diagnozy psychologiczno-pedagogicznej oraz szkoleniu wg programu Szansa dla dziecka uczestnicy w spotkaniu podsumowującym otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia oraz kwalifikacje Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Caritas w Bydgoszczy uprawniające do pełnienia funkcji niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej. Jako podziękowanie za chęć ofiarowania dzieciom potrzebującym ciepła domowego ogniska, opieki i wychowania kandydaci biorący udział w szkoleniu otrzymali upominki. W upominkach oprócz zaświadczeń, kwalifikacji, pamiątek znalazła się również literatura z zakresu problematyki pedagogiki i wychowywania dzieci w każdym wieku.