Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych…”

Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Powiat Tucholski/Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Tucholi realizuje projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego ze środków europejskich.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu realizowanego przez Powiat Tucholski to 571.270,00 zł, w tym 481.466,36 zł pochodzi z Unii Europejskiej, a 89.803,64 zł z budżetu państwa. Beneficjentem całego projektu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Cel główny

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Cel szczegółowy

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci w rodzinnych i instytucjonalnych podmiotach pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID-19 poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnościami i sprzętu audiowizualnego)
  • zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek jednorazowych i płynów dezynfekcyjnych)
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Grupa docelowa

Odbiorcami wsparcia są jednostki samorządu powiatu i samorządu województwa, czyli organy prowadzące lub zlecające realizację zadań własnych podmiotom niepublicznym na podstawie art.190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych oraz rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie.

W ramach projektu środki ochrony osobistej otrzymają wychowankowie, rodzice zastępczy oraz pracownicy rodzinnej (rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zaszepcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka) i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Umowa dot. realizacji projektu zawarta została pomiędzy Wojewodą Kujawsko–Pomorskim a Powiatem Tucholskim dnia 30 lipca 2020 r. Termin zakończenia projektu to 30.11.2020 r.