Projekt systemowy pt.: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” pod hasłem: „Otwieramy drogę do sukcesu” 2012 rok.

Celem projektu systemowego w 2012 roku był wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi w latach 2012 – 2013.
Wsparciem w ramach projektu zostały objęte dwie grupy docelowe. Pierwszą grupą docelową są osoby korzystające z pomocy społecznej, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz osoby będące osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo. Drugą grupą docelową są osoby korzystające z pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują, tzn., nieaktywne zawodowo przysposabiające się do opuszczenia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej mające trudności z integracją społeczną i zawodową.

Projekt zakłada pięć celów szczegółowych:

  • Wzrost aktywizacji społecznej poprzez podniesienie samoświadomości życiowej
    i sprawności psychofizycznej w 2012;
  • Wzrost aktywizacji społecznej poprzez podniesienie samoświadomości życiowej
    i sprawności psychofizycznej w 2013;
  • Wzrost aktywizacji zawodowej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, zdobycie nowych umiejętności, kontynuacja i sfinansowanie wykształcenia powracających w 2013;
  • Wzrost efektywności pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w latach 2012 – 2013.

Projekt realizowany jest od stycznia 2012 do grudnia 2013. Całkowita wartość projektu 406.298,85 zł