Projekt systemowy pt.: „Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie marginalizacji mieszkańców powiatu tucholskiego” pod hasłem: „Otwieramy drogę do sukcesu” 2011 rok.

Celem projektu systemowego w 2011 roku była reintegracja osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wsparcie w zakresie edukacyjnym, zdrowotnym, społecznym i zawodowym z terenu powiatu tucholskiego oraz podniesienie skuteczności działań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
W ramach projektu systemowego wsparciem objęte zostały osoby korzystające
z pomocy społecznej, osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, oraz osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo.

Projekt poza celem głównym zakładał również pięć celów szczegółowych:

  • Podniesienie umiejętności i kompetencji społecznych;
  • Nabycie umiejętności korzystania z technologii IT;
  • Podniesienie sprawności psychofizycznej;
  • Usprawnienie poruszania się na rynku pracy poprzez wyznaczenie indywidualnej ścieżki rozwoju;
  • Podniesienie skuteczności działań PCPR wobec klientów.

Projekt realizowany był od stycznia do grudnia 2011 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 190.292,00 zł.