Projekty PCPR

 

W dniu 22 września odbyło się uroczyste spotkanie z Marszałkiem Województwa Kujawsko- Pomorskiego Panem Piotrem Całbeckim i podpisanie partnerskiej umowy na rzecz realizacji projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego przez wszystkie miasta i powiaty z terenu naszego województwa ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W imieniu samorządu województwa liderem przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Przedsięwzięcie pod hasłem „Rodzina w centrum” pozwoli nam na utworzenie przy PCPR centrum wsparcia rodziny, które będzie oferowało:

– poradnictwo rodzinne (pedagogiczno- logopedyczne, psychologiczne, psychiatryczne, prawne),

– mediację i terapię dla rodzin oraz indywidualna,

– różnego rodzaju warsztaty dla rodziców (naturalnych i zastępczych) podczas których dzieci będą miały zapewnioną opiekę animatora,

– warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci,

– uczestnictwo w grupach wsparcia,

– superwizje w rodzinach zastępczych.,

– 5 dniowy wyjazd edukacyjno- wypoczynkowy dla całych rodzin zastępczych,

– młodzież opuszczająca instytucje pieczy zastępczej zostanie objęta pomocą w postaci bonu edukacyjnego, który będą mogli wykorzystać na działania w celu przywrócenia
i wzmocnienia kompetencji społecznych, podniesienia zaradności, samodzielności
i aktywności społecznej.

– warsztaty dla osób przebywających i opuszczających placówkę

– warsztaty dla wolontariuszy

– chcemy też poszerzyć krąg kandydatów do roli rodziców zastępczych i zapewnić im profesjonalne przygotowanie w postaci uczestnictwa w kursach specjalistycznych oraz ukazać jak ważna jest rola rodzin zastępczych.

Chodzi nam o wsparcie dla rodzin zastępczych, które na co dzień wypełniają bardzo trudną pracę oraz wsparcie dzieci umieszczonych w tych rodzinach oraz wsparcie młodzieży opuszczającej placówkę opiekuńczo- wychowawczą. Projekt zakłada również współpracę
i wsparcie dla rodzin biologicznych, które są objęte opieką asystenta rodziny, kuratora
w celu szeroko rozumianej profilaktyki społecznej po to, aby starać na bieżąco pomagać
i wspierać te rodziny i nie dopuszczać do tragedii jaką jest odebranie dzieci i tymczasowe umieszczanie ich w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

Czas trwania projektu do 31.06.2018 r.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z pracownikami PCPR.

dsc_1310 dsc_1307 dsc_1304 dsc_1298