Projekt „Rodzina w Centrum 2”

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 2

„Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu:    12 619 231,90 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  10 726 347,11 zł