Projekt „Ku dorosłości!”

Powiat Tucholski realizuje projekt pt.
„Ku dorosłości!”.

Celem projektu jest wyposażenie 10 usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej w wieku 17-20 lat,  przebywających na terenie powiatu tucholskiego, w kompetencje, wiedzę i kwalifikacje umożliwiające znalezienie zatrudnienia i podejmowanie w pełni świadomych dojrzałych decyzji.

Projekt realizowany jest w okresie  od 16.09.2019 r. do 31.12.2020 r.

W projekcie będą realizowane: kursy zawodowe, bony edukacyjne na kursy językowe, stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, spotkania z doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym, indywidualny coaching, trening umiejętności społecznych w formie 2 – dniowego wyjazdu edukacyjnego.

Planowane efekty uczestnictwa w projekcie:

-wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych,

-podniesienie wiedzy i kwalifikacji umożliwiających znalezienie zatrudnienia,

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Dofinansowanie projektu z UE: 106.298,28 zł

Całkowita wartość projektu: 125.056,80 zł.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 oraz środków Powiatu Tucholskiego.

Kontakt: PCPR  Tuchola, ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola, tel. 052-559-20-18

 

W związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zawieszeniu części działań projektu okres realizacji został wydłużony :  do  30.06.2022 r.