Podsumowanie IV Powiatowej Interdyscyplinarnej Konferencji

Za nami IV Powiatowa Interdyscyplinarna Konferencja „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Substancje psychoaktywne. Rozpoznawanie zachowań. Podstawy pomocy przedmedycznej – wskazówki metodyczne dla profilaktyki”, która również w tym roku dofinansowana została z rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 – 2017 (2017) – projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi
w partnerstwie z Powiatem Tucholskim, Komendą Powiatową Policji w Tucholi, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi, Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej oraz Zakładem Aktywności Zawodowej w Tucholi.

Konferencja ważna, o bardzo trudnej i ciekawej tematyce. Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Kujawsko Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała. W konferencji wzięło udział 150 osób – przedstawicieli policji, oświaty, pomocy społecznej, służb medycznych, straży pożarnej, wymiaru sprawiedliwości, samorządów, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, zaproszonych gości.

Po powitaniu gości przez Panią Annę Toby Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi głos zabrał Pan Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała, który podkreślił jak bardzo ważna jest wzajemna współpraca i edukowanie społeczeństwa w tematach realnych zagrożeń, w tym roku w Tucholi używania substancji psychoaktywnych, zagrożeń z tym związanych i udzielania pierwszej pomocy. Następnie głos zabrał Pan Starosta Tucholski Michał Mróz, który przedstawił w skrócie działania związane
z nawałnicą, która przeszła przez powiat 11/12 sierpnia i podziękował wszystkim służbom za ten trudny czas i wspaniałą współpracę i oficjalnie otworzył konferencję.

Następnie o pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu w 2017 r. i programie, który został uruchomiony mówiła Pani Aleksandra Gierej – Dyrektor Oddziału Kujawsko – Pomorskiego PFRON.

Pani Anna Toby – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi przekazała informacje o podjętych działaniach na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych poszkodowanych w nawałnicy przez utworzone przy PCPR w Tucholi Stowarzyszenie „Jak
w Rodzinie” i następnie dokonała podsumowania działań przeprowadzonych z projektu „Razem bezpieczniej” w 2016 r. oraz omówiła działania przeprowadzone i zaplanowane
w tegorocznej edycji.

Pan Radosław Bogusławski – Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w Bydgoszczy omówił wpływ przeprowadzonych w projekcie działań na statystyki
w zakresie liczby, rodzaju oraz czasów realizacji zgłoszeń alarmowych w pierwszym półroczu 2017 r.

W dalszej części konferencji podkom. Adam Kumkowski oraz asp. sztab. Tomasz Trybuszewski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy opowiedzieli o substancjach psychoaktywnych, rozpoznawaniu zachowań, o tym jak postąpić w sytuacjach, kiedy podejrzewamy, że dziecko jest pod wpływem środków odurzających. O szczegóły uczestnicy mogli dopytywać na warsztatach.

Kolejny wykład „Podstawowe zasady bezpieczeństwa i aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy” prowadzone były przez Panią Magdalenę Michułkę – Kuraś. Warsztaty natomiast prowadzone były przez Ratowników z Grupy Ratownictwa PCK w Bydgoszczy: Marzenę Annę Smul, Jacka Żelaznego, Adriannę Czajkowską. Omawiali oni jak prawidłowo wezwać służby ratownicze, ocenić stan osoby poszkodowanej, jak postępować z osobą nieprzytomną, oraz resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem defibrylatora półautomatycznego (AED).

Kolejne warsztaty obejmujące m.in. pierwszą pomoc w zadławieniach, postępowanie
z poszkodowanymi w stanach nagłych (napad drgawek, omdlenie, ból w klatce piersiowej), oparzenia chemiczne i termiczne, postępowanie w razie wystąpienia ran i krwotoków, postępowanie w urazach kostno – stawowych prowadzone były przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Tucholi: sierż. szt. Kamila Słomę, asp. Tomasza Kołodziejskiego oraz funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Tucholi: st. sekc. Łukasza Leśniaka, mł. asp. Krzysztofa Grabińskiego, sekc. Tomasza Mikulskiego, sekc. Piotra Chylewskiego.

Część wykładową dla pracowników zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej
w gminach i powiecie zakończył Pan Adam Dyndesz – Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w ramach którego funkcjonuje Lekarz Koordynator Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, który mówił o wdrożeniu programu wspomagającego bazy danych ARCUS 2015.

W godzinach popołudniowych dla chętnych uczestników konferencji można było dowiedzieć się o działaniu substancji psychoaktywnych na nasze zachowanie z użyciem alkogoogli i narkogoogli.

Celem konferencji było podniesienie świadomości uczestników na temat środków odurzających oraz przybliżenie im podstawowych zasady udzielania pierwszej pomocy.

Serdeczne podziękowania dla Wszystkich prelegentów, którzy bardzo merytorycznie przeprowadzili wykłady i warsztaty oraz przekazali ogrom wiedzy uczestnikom konferencji, Wszystkim Partnerom projektu oraz Wszystkim Osobom, które w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie konferencji.

Informacje dostępne również pod adresem:

http://www.tuchola.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/k43/informacje/wiadomosci/79603,Razem-przeciw-substancjom-psychoaktywnym.html