Dom Pomocy Społecznej

Do zadań PCPR z tego zakresu należy:

 • przyjmowanie, uzupełnianie i weryfikacja wniosków wraz z kompletem dokumentów w sprawie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej,
 • współpraca z ośrodkami pomocy społecznej z terenu naszego i innych powiatów, powiatowymi centrami pomocy rodzinie z terenu województwa kujawsko-pomorskiego i w razie potrzeby z placówkami pomocy społecznej z terenu dalszych województw,
 • wydawanie decyzji o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, jak również  weryfikacja ich po każdorazowej zmianie dochodów mieszkańców, skierowanych do DPS w Wysokiej przed 01.01.2004r.
 • wydawanie decyzji o umieszczeniu w danym domu pomocy społecznej, (decyzje kierujące wydaje gmina).

Według Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r./art.56.domy pomocy społecznej dzielimy na:

 • osób w podeszłym wieku,
 • osób przewlekle somatycznie chorych
 • osób przewlekle psychicznie chorych
 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • osób niepełnosprawnych fizycznie.

Na terenie Powiatu Tucholskiego funkcjonuje  Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Wysokiej. Liczba miejsc rzeczywistych wg projektu wynosi 46.

Kto może starać się o zamieszkanie w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej?

O zamieszkanie w Domu Pomocy Społecznej w wysokiej może starać się osoba: samotna, starsza, bezdomna, żyjąca w ubóstwie oraz przewlekle chora, która:

 • wymaga całodobowej opieki osób drugich,
 • której nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania poprzez rodzinę lub gminę.

Jak rozpocząć starania o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w  Wysokiej?

 • Osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu pomocy społecznej w pierwszej kolejności powinna skontaktować się z właściwym dla swojego miejsca zamieszkania Ośrodkiem Pomocy Społecznej i zatrudnionym w nim pracownikiem socjalnym. Pracownik socjalny udzieli wszystkich niezbędnych informacji i pomoże w skompletowaniu potrzebnej dokumentacji.
 • Osoba zainteresowana tą formą pomocy (lub jej przedstawiciel – na podstawie pełnomocnictwa lub ustawy) składa pisemny wniosek o udzielenie pomocy w formie skierowania do DPS.
 • Pracownik socjalny przyjmując wniosek – informuje zainteresowaną osobę o konieczności przeprowadzenia określonych czynności i potrzebie zgromadzenia określonych dokumentów:
 • – wywiad środowiskowy,
 • – wywiady alimentacyjne,
 • – zaświadczenie lekarskie – wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z którego wynika, że dana   osoba   wymaga całodobowej opieki osób drugich oraz konieczność zamieszkania w DPS.
 • – aktualne zaświadczenie o dochodach: (decyzją z ZUS/KRUS lub odcinek renty, emerytury, decyzja z GOPS  o przyznaniu zasiłku stałego),
 • – pisemna zgoda na potrącanie z dochodu opłaty za DPS,
 • – pisemna zgoda na zamieszkanie w domu pomocy społecznej,
 • – ewentualnie orzeczenie sądu opiekuńczego o konieczności zamieszkania danej osoby w DPS.

Następnie gmina ocenia możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę. Jeżeli nie ma takiej możliwości Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w tym domu. Kolejnym etapem jest wybór  domu, biorąc pod uwagę stopień sprawności psychofizycznej, ocenę sprawności ruchowej, ocenę możliwości zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych, ocenę zdolności porozumiewania się oraz preferowane formy spędzania wolnego czasu i oczekiwania osoby ubiegającej się, co do warunków i zakresu usług świadczonych przez dom pomocy społecznej.
Jeżeli gmina zdecyduje się na dom w Wysokiej składa w/w dokumentację do Centrum w Tucholi, które wydaje z upoważnienia Starosty Tucholskiego decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej.
W przypadku niemożności wydania decyzji o umieszczeniu z powodu braku wolnych miejsc, Centrum w Tucholi powiadamia pisemnie osobę o wpisaniu na listę oczekujących wraz z przewidywanym terminem umieszczenia.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Miesięczną opłatę ustala się na podstawie przedłożonych zaświadczeń o dochodach osoby kierowanej tj. odcinka renty, emerytury , decyzji przyznającej zasiłek stały. Kwota odpłatności ulega zmianom. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej w roku 2010 wynosi 2.350,00zł.

Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:

 • osoba zainteresowana (mieszkaniec), ale nie więcej niż 70 % swojego dochodu,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy społecznej,
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS a opłatami wnoszonymi przez rodzinę.

Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy.