Program wyrównywania różnic między regionami

    8

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje w 2017 roku program Wyrównywanie różnic między regionami III.
     Celem programu jest wyrównywanie różnic między regionami w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki mogą zostać skierowane do: jednostek samorządu powiatowego, placówek edukacyjnych, środowiskowych domów samopomocy, gmin, organizacji pozarządowych, jednostek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej. Wsparcie po złożeniu stosownego wniosku można uzyskać w poszczególnych obszarach:

o obszar B dotyczy likwidacji barier architektonicznych w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania
• w obszarze C gminy, powiaty, organizacje pozarządowe mogą otrzymać środki finansowe na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – dofinansowanie może dotyczyć części kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;
• obszaru D – likwidacja barier transportowych – placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,  jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej  mogą wnioskować o pokrycie części kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych;
• obszaru E dotyczy dofinansowania wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych
• obszaru F jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych na tworzenie warsztatów terapii zajęciowej
• w obszarze G mogą wnioskować powiaty w celu uzyskania środków finansowych dla osób niepełnosprawnych na realizację np. staży, szkoleń, dotacji na otworzenie własnej działalności gospodarczej.

Środki PFRON, o które mogą wnioskować gminy, organizacje pozarządowe, itp. nie dofinansują jednak przedsięwzięcia w pełnej wysokości. Beneficjenci projektu muszą posiadać środki finansowe na pokrycie wkładu własnego, udział procentowy wkładu beneficjentów waha się w zależności od zadania i wynosi od 20 – 70 % kosztów przedsięwzięcia. Beneficjent projektu musi również spełnić określone warunki, szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl

W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu do samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca realizacji projektu zawierajacy projekt sporządzony zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu. W przypadku, gdy projektodawcą jest jednostka samorządu powiatowego będącego realizatorem programu, wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu tej jednostki, zwany dalej wnioskiem o dofinansowanie”, składany jest bezpośrednio do Oddziału PFRON.

Wnioseki oraz procedury, proszę wybrać poniżej.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON Obszar B, C, D, F, G

Wniosek obszar E

Procedury realizacji programu

Rozliczanie projektów obszar B, C, D, F, G

Wnioski można składać w ramach obszaru B, C, D, F, G do 02 listopada 2017 o dofinansowanie w obszarze E do 31 stycznia 2018r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.
Informacji o programie udziela: Paulina Grzonkowska, Tel. 525590219, pokój nr 008 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie