Program wyrównywania różnic między regionami

    

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kontynuuje w 2019 roku program Wyrównywanie różnic między regionami III.
     Celem programu jest wyrównywanie różnic między regionami w obszarze rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Środki mogą zostać skierowane do: jednostek samorządu powiatowego, placówek edukacyjnych, środowiskowych domów samopomocy, gmin, organizacji pozarządowych, jednostek prowadzących warsztaty terapii zajęciowej. Wsparcie po złożeniu stosownego wniosku można uzyskać w poszczególnych obszarach:

Powiat Tucholski informuje, że do dnia 25.01.2019 r. przyjmuje wnioski na rok 2019 w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” realizowanego przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1.    W ramach Programu można ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach:

1)   obszar B:

a)      zakres przedmiotowy – likwidacja barier w urzędach [dotyczy tylko obiektów, w których mieszczą się urzędy administracji samorządu powiatowego], placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawny poruszania się i komunikowania;

b)      maksymalna wysokość dofinansowania 150.000,00 zł; intensywność  pomocy – do 50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu (w przypadku urzędów do 30%);

c)      beneficjenci – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;

2)   obszar C:

a)      zakres przedmiotowy: tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

b)      maksymalna wysokość dofinansowania 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku; intensywność pomocy do 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu;

c)      beneficjenci – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3)   obszar D:

a)      zakres przedmiotowy: likwidacja barier transportowych;

b)      wysokość dofinansowania wynosi:

·         80.000,00 zł dla samochodów osobowych (mikrobusów), które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

·         70.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych (mikrobusów), które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

·         250.000,00 zł dla autobusów,

·         intensywność pomocy: do 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu (80% w przypadku WTZ);

c)      beneficjenci: placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty; jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

4)   obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (dotyczy tylko powiatów, gdzie nie działają warsztaty terapii zajęciowej);

5)   obszar G:

a)      zakres przedmiotowy: skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych; 

b)      maksymalna wysokość dofinansowania – do 50% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej;

c)      beneficjenci: powiaty.

2.    Procedura składania wniosku:

1)      podmioty uprawnione mogą składać wnioski do dnia 25.01.2019 r. (decyduje data wpływy do PCPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową data stempla);

2)      z treścią programu można zapoznać się na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – https://bit.ly/2LaFiL9 ;

3)      informacje na temat procedur realizacji programu oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – https://bit.ly/2QveECJ ;

4)      wnioski należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola;

5)      Powiat Tucholski zastrzega sobie prawo do wezwania wnioskodawcy do poprawy/uzupełnienia wniosku oraz do odrzucenia wniosku.

3.    Obszar E.

            Poza wymienionymi wyżej działaniami w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. W tym przypadku wniosek należy złożyć bezpośrednio do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Szosa Chełmińska 30, 87-100 Toruń w terminie do dnia 31.10.2019 r. Dokumenty dotyczące realizacji projektu w ramach obszaru E znajdują się na stronach internetowych PFRON.