Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny jest formą rehabilitacji społecznej, nie zaś rehabilitacji leczniczej – tą funkcje spełniają sanatoria. Ustala się następujące rodzaje turnusów rehabilitacyjnych: 1) usprawniająco -rekreacyjny; 2) rekreacyjno-sportowy i sportowy; 3) szkoleniowy; 4) psychoterapeutyczny; 5) rozwijający zainteresowania i uzdolnienia; 6) nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

I. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 511 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1694);

II. Warunki uzyskania dofinansowania.

1.      Osoby uprawnione do uzyskania dofinansowania:

1) O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego może ubiegać się osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne tj. orzeczenie o którym mowa w art. 1, art. 5 pkt 1a lub art. 62  ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a w przypadku osoby, o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r.;

2) osoba, która została skierowana na turnus rehabilitacyjny, na wniosek lekarza pod opieką którego się znajduje.

2.      Osoby wykluczone z uzyskania dofinansowania:

1) O dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego nie może ubiegać się osoba która:

1.      ma zaległości wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

2.      w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku była stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, która została rozwiązana z przyczyn leżących po jego stronie,

III. Wysokość dofinansowania i zasady przyznawania dofinansowania.

1.      Wysokość dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego jest uzależniona od kryterium dochodowego, które oznacza – przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczone za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku

2.      Kryterium dochodowe zmienia się w zależności od wysokości przeciętnego kwartalnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

3.      Kryterium dochodowe o którym mowa nie może przekroczyć:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem”, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

4. W sytuacji, gdy dochód przekracza kwoty wskazane w pkt 3, wysokość dofinansowania (również w przypadku dofinansowania dla opiekuna) pomniejsza się o kwotę, o którą dochód uczestnika został przekroczony.

5. O wysokości dofinansowania decyduje sytuacja finansowa wnioskodawcy i posiadany stopień niepełnosprawności. Kwota dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu turnusu. Jego wysokość uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby ubiegającej się o udział w turnusie, tj.:

a) 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w danym obowiązującym kwartale, dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,

b) 27% wynagrodzenia wskazanego w pkt a – dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

c) 25% wynagrodzenia wskazanego w pkt a – dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności,

d) 20% wynagrodzenia wskazanego w pkt a – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

e) 20% wynagrodzenia wskazanego w pkt a – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności; kwota ta obejmuje także dofinansowanie uczestnictwa w turnusie opiekuna osoby niepełnosprawnej.


 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  11 lutego 2019 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018 r. wyniosło 4.863,74 zł.


  6. W turnusie rehabilitacyjnym osobie niepełnosprawnej może towarzyszyć opiekun pod warunkiem, że wniosek lekarza zawiera wyraźne zalecenie uczestnictwa opiekuna w turnusie rehabilitacyjnym.

IV. Informacje dodatkowe

1.      Za turnus rehabilitacyjny finansowany ze środków PFRON uznaje się zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi poprzez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu,

2.      Właściwy druk do dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego znajduje się na stronie PCPR w zakładce „Druki do pobrania”

3.      Wnioski można składać w każdym czasie w godzinach urzędowania PCPR oraz drogą korespondencyjną.

4.      Wysokość maksymalnej kwoty dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego określa rozporządzenie o turnusach rehabilitacyjnych przy jednoczesnej dostępności środków finansowych z PFRON na dany rok zatwierdzonych przez Radę Powiatu Tucholskiego.

5.       

W przypadku przekroczenia kwot dochodu kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.


 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  11 lutego 2018 roku w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018 r. wyniosło 4.863,74 zł.


  

WYMAGANE DOKUMENTY

·         Prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;

·         Wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny;

·         Kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię orzeczenia, lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);

 

WNIOSKODAWCY, KTÓRYM NIE ZOSTAŁO PRZYZNANE DOFINANSOWANIE Z POWODU NIEWYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH, SĄ ZAINTERESOWANE DOFINANSOWANIEM W ROKU PRZYSZŁYM MUSZĄ PONOWNIE WYSTĄPIĆ O DOFINANSOWANIE SKŁADAJĄC NOWY WNIOSEK   W NASTĘPNYM ROKU.